ഇലക്ട്രിക്ക് വെഹിക്കിൾ

ലോകമെമ്പാടും, EV- കൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സുസ്ഥിരമായ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കായി ഗവൺമെന്റുകൾ ആക്രമണാത്മക മുന്നേറ്റം നൽകുന്നു.ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ നയങ്ങളിലൂടെയും പരിപാടികളിലൂടെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജസ്വലമായ നീക്കം നൽകി. ദേശീയ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി മിഷൻ പദ്ധതി 2021 ന് ശേഷം ഓരോ വർഷവും 6-7 ദശലക്ഷം ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.