ഐടി

സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ധനമാക്കുകയും സാമൂഹിക വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ, വ്യവസായത്തിലെ ആക്‌സസ് അവസരങ്ങൾ 2025 ഓടെ 350 ബില്യൺ ഡോളർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.