ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ്

AI, IoT, ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാൽ BFSI രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയുടെ 6% വരുന്ന മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാൻ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.