ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ

വിമർശനാത്മക ചിന്ത, തർക്കങ്ങൾ, പ്രശ്‌നപരിഹാരം എന്നിവ ഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനത്തിലെ നിർണായക കഴിവുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു വിദേശ ഭാഷ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പഠിക്കുക.