ടെൻഡറുകൾ

  • tender-icon

    സപ്ലൈ , ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ , ടെസ്റ്റിംഗ് & കമ്മീഷനിങ് -എയർ കണ്ടിഷണേഴ്‌സ് അറ്റ് CSP കളമശ്ശേരി

    16 Jun, 2022 4 Jul, 2022
  • tender-icon

    എമ്പനെല്മെന്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫോർ ഇമ്പർട്ടിങ് സ്കിൽ ഡെവലൊപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് – ASAP KERALA

    14 Oct, 2021 30 Dec, 2022