നൈപുണ്യം ലളിതമാക്കുന്നു

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്കിൽ പാർക്കുകളിലും ഹാൻഡ്-ഓൺ പഠനം

Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) Kerala

സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ASAP ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനായി, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ, സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ വൻ വിജയമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

തുടക്കത്തിൽ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിൽ അസാപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കില്ലിംഗ് എന്നിവയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ (എസ്‌.ഡി‌.സി), കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കിൽ പാർക്കുകൾ (സി‌.എസ്‌.പി) എന്നിവ വഴി ഞങ്ങൾ ഇതിനകം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. പ്രത്യേക പരിശീലന സംരംഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓൺ-ദി-ജോബ് ട്രെയിനിംഗ് (OJT) കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു..

നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ (SDCs)

സ്‌കിൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് സെൻ്ററുകൾ (എസ്‌.ഡി.സി) അസാപ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൈപുണ്യ കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. പ്രൊജക്‌ടറുകൾ, ഇൻ്ററാക്ടീവ് സ്‌മാർട്ട്‌ബോർഡ്, ബയോമെട്രിക് ഹാജർ സംവിധാനം, അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ SDC-കളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ ഉണ്ട്, ഓരോന്നിലും ഏകദേശം 30 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വീതവും തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തടസ്സമില്ലാത്ത അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന KSWAN മുഖേന ASAP-ൻ്റെ സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആസ്ഥാനവുമായി ഇവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


മാപ്പ് ചെയ്‌ത സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരു എസ്‌.ഡി‌.സിയുടെ കീഴിലേക്ക് പങ്കാളി സ്ഥാപനങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബും സ്‌പോക്ക് മോഡലും ASAP പിന്തുടരുന്നു. മുഖ്യധാരാ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി തൊഴിൽ പരിശീലനത്തെ സമന്വയിപ്പിച്ച് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്‌കിൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്‌കൂളുകളെയും കോളേജുകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് കീഴിൽ, സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ASAP നൈപുണ്യ ബൊക്കെയിൽ നിന്ന് നൈപുണ്യ വികസന പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ASAP മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനായി പരിശീലന സേവന ദാതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, മാനേജ്മെൻ്റ് ചെലവുകൾക്കായി ഒരു ഏകീകൃത തുകയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ASAP- നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുനൽകുന്നവർ പരിശീലന വിതരണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു..


അടിസ്ഥാനപരമായി, ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും പോളിടെക്നിക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ മൾട്ടി-സ്കിൽ പരിശീലനത്തിനായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 126 നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി, ഡിമാൻഡ് അധിഷ്ഠിതവും വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു അതുല്യമായ നൈപുണ്യ പരിശീലന ആവാസവ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള മേഖലകളിലെ അത്യാധുനിക പരിശീലന പരിപാടികളിലൂടെ യുവാക്കളെ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

View More
View SDCs
Skill Development Centres (SDCs)

കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകൾ (CSPs)

Skill Development Centres (SDCs)

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പന ചെയ്ത അതുല്യമായ നൈപുണ്യ വികസന മാതൃകയാണ് അസാപ് കേരളയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കിൽ പാർക്കുകൾ. അസാപ് കേരളയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയാണിത്.
നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വ്യവസായ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയായാണ് ASAP-ൻ്റെ ഈ മുൻനിര സംരംഭം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിനും (CSP) 25,000 മുതൽ 30,000 ചതുരശ്ര അടി വരെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഏരിയയും, അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. CSP-കൾ കേരളത്തിലുടനീളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മുൻനിര വ്യവസായം നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യവസായ ബന്ധമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പങ്കാളികളോ കോഴ്‌സുകൾ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിനാൽ വ്യവസായവുമായുള്ള ബന്ധം സുഗമമാക്കുകായും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ നേടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


ഹെവി മെഷിനറി, പ്രിസിഷൻ, ആക്റ്റിവിറ്റി, ഐടി എന്നിങ്ങനെ 4 വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ലോകോത്തര, വ്യവസായ-പ്രസക്തമായ വൈദഗ്ധ്യം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയും ഇക്വിറ്റിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കില്ലിംഗ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യവസായത്തിന് പ്രസക്തമായ കഴിവുകൾ നൽകാൻ എല്ലാ പ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായ പങ്കാളികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നൈപുണ്യ വികസന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി CSP-കൾ ഒരു ഹബ്, സ്‌പോക്ക് മോഡലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക വ്യവസായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

View More
View CSPs

The Four-Quadrant concept

പ്രെസിഷൻ

മികച്ച മോട്ടോർ സ്കില്ലുകളുടെ പ്രയോഗം ആവശ്യമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ

ഹെവി മെഷിനറി

യന്ത്രങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെക്കാട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്ന പരിശീലന പരിപാടികൾ

ഇൻഫർമേഷൻ & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി

ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലന പരിപാടികൾ

ആക്ടിവിറ്റി -ബേസ്ഡ്

പ്രവർത്തനപരവും ഉപഭോക്താവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതുമായ റോളുകൾക്കുള്ള പരിശീലനം

CSP ഫോക്കസ് ചെയ്ത തീമുകൾ

നൈപുണ്യ വികസനം

ഉടനടി തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രീകൃത പരിശീലനം. പരിശീലനത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെയും പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം, വ്യാവസായിക ലോകത്തേക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു പാലം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മികച്ച കരിയർ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സംരംഭകത്വ വികസനം

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വൈദഗ്ധ്യം നേടുക, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബോസ് ആകുക. ഒരു വിജയകരമായ സംരംഭകനാകാൻ പരിശീലനം നേടുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സ്പോഷർ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ഡൊമൈൻ സ്കിൽസും സമന്വയിപ്പിച്ച് മികവ് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലിംഗ സമത്വം

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ലിംഗസമത്വം സമനിലയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് 2030 ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യം. സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ ലിംഗക്കാർക്കും കൂടുതൽ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഇത്തരം പരിശീലനത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

വിപണി പ്രേരിതമായ വികസനം

വ്യാവസായിക, പ്രൊഫഷണൽ വിദഗ്ധരുടെ ഡിമാൻഡ്-ഡ്രൈവഡ് പരിശീലനം വിപണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അത്യാധുനിക വൈദഗ്ധ്യവും സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള പരിശീലനവും ലഭിക്കും.

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

14

ജില്ലകൾ

126

SDC-കൾ

16

സ്കിൽ പാർക്കുകൾ