ഫീസ് റീഫണ്ട് പോളിസി

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരാകണമെന്ന് അസാപ് കേരള ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് പോളിസിയിലെ  മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും, ഏത് കോഴ്‌സിനും അടച്ച ഫീസ് റീഫണ്ടിന് യോഗ്യവുമായിരിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

റീഫണ്ട് പ്രക്രിയ

 • റീഫണ്ട് അഭ്യർത്ഥനയുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അസാപ്  കേരളയുടെ ഒരു  പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.
 • അഭ്യർത്ഥന അസാപ് കേരള  ആന്തരികമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും.
 • ഞങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് നയം അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ഫീസ് അടച്ച അതേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ഞങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് നയം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് നയം. ഞങ്ങളുടെ പരിശീലന പങ്കാളികളൾക്ക് കൂടി സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ, സമയബന്ധിതമായി പേയ്‌മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്താനും അവർക്ക് ന്യായമായ പേയ്‌മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ നൽകുകയും വേണം. ഒരു ബാച്ചിലെ മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരിശീലന പങ്കാളികൾക്ക് പണം നൽകുന്നത്. തൽഫലമായി, ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ബാച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യും, റീഫണ്ട് വിൻഡോ അടച്ചതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല.

റീഫണ്ട് വിൻഡോ – ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും.

റീഫണ്ടുകൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ

 • വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന:
 1. അവൻ/അവൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കോഴ്‌സിന് കാൻഡിഡേറ്റ് പണം നൽകിയാൽ.
 2. അപ്രതീക്ഷിതമായ കാരണങ്ങളാൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി നീണ്ടുപോയാൽ
 3. മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.
 4. മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് വരെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് റീഫണ്ടിന് അർഹതയുണ്ട്. റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, വിദ്യാർത്ഥി ഒരു റീഫണ്ട് അഭ്യർത്ഥന ഫോം സമർപ്പിക്കണം, അത് കൃത്യമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷംഅസാപ് കേരള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും  3-4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഫീസ് അടച്ച അതേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
 • ബാച്ച് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ 
 1. ASAP കേരളയുടെ ഭൂരിഭാഗം കോഴ്‌സുകളും തത്സമയ, ഇൻസ്ട്രക്ടർ നയിക്കുന്ന ഇവന്റുകൾ ആയതിനാൽ, ഒരു ബാച്ചിൽ ആവശ്യമായ എണ്ണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ കോഴ്‌സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു കോഴ്‌സിന് ആവശ്യമായ എണ്ണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ ബാച്ച് റദ്ദാക്കാൻ അസാപ് കേരള  ബാധ്യസ്ഥരായേക്കാം.
 2. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, ആ കോഴ്‌സിനായി ഫീസ് അടച്ച  എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അടച്ച മുഴുവൻ തുകയും അസാപ്  കേരള റീഫണ്ട് ചെയ്യും, കൂടാതെ നിർദ്ദിഷ്ട ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം 7 – 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫീസ് അടച്ച അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. റീഫണ്ട് അഭ്യർത്ഥന ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ അസാപ് കേരള  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിവരം നൽകും.  അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചാൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളും മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച ശേഷം അസാപ് കേരള  റീഫണ്ട് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും.
 • യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
 1. ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.
 2. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, ആ പ്രത്യേക കോഴ്‌സിന് ചേരുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യത അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ഇല്ലെന്ന് അസാപ് കേരള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ അറിയിക്കും. റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, വിദ്യാർത്ഥി ഒരു റീഫണ്ട് അഭ്യർത്ഥന ഫോം സമർപ്പിക്കണം, അത് അസാപ് കേരള  പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, കൂടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി അടച്ച തുക ഫീസ് അടച്ച അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തീയതി മുതൽ  7-10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യും. 
 • റീഫണ്ട് അപേക്ഷ നിരസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
 1. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് നയം. ഞങ്ങളുടെ പരിശീലന പങ്കാളികളൾക്ക് കൂടി സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ, സമയബന്ധിതമായി പേയ്‌മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്താനും അവർക്ക് ന്യായമായ പേയ്‌മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ നൽകുകയും വേണം. ഒരു ബാച്ചിലെ മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരിശീലന പങ്കാളികൾക്ക് പണം നൽകുന്നത്. തൽഫലമായി, ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ബാച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യും, റീഫണ്ട് വിൻഡോ അടച്ചതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല.
 2. ക്ലാസ് ആരംഭ തീയതിക്ക് ശേഷം സമർപ്പിച്ച റീഫണ്ട് അഭ്യർത്ഥനകളൊന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാരണങ്ങളാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടില്ല.