റിപ്പോർട്ട്

ASAP കേരളയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും സംഗ്രഹങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും
 • tender-icon

  ഇന്ത്യ സ്‌കിൽസ് റിപ്പോർട്ട് 2022

  9 Dec, 2021
 • tender-icon

  ലോക്ക്ഡൗൺ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്

  30 Apr, 2020
 • tender-icon

  പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡന്റസ് സമ്മിറ്റ് – 2k20

  15 Feb, 2020
 • tender-icon

  ജെൻഡർ വർക്ക്ഷോപ്പ് 2019

  27 Aug, 2019
 • tender-icon

  പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡന്റസ് സമ്മിറ്റ് – 2k19

  10 Feb, 2019
 • tender-icon

  സ്‌മൈൽ 2017

  31 May, 2017