റിപ്പോർട്ട്

ASAP കേരളയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും സംഗ്രഹങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ജൂൺ 2022

  30 Jun, 2022
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ഏപ്രിൽ 2022

  31 May, 2022
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- മെയ് 2022

  30 Apr, 2022
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- മാർച്ച് 2022

  31 Mar, 2022
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ഫെബ്രുവരി 2022

  28 Feb, 2022
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ജനുവരി 2022

  31 Jan, 2022
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്-ഡിസംബർ 2021

  31 Dec, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- നവംബർ 2021

  30 Nov, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ഒക്ടോബർ 2021

  31 Oct, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- സെപ്റ്റംബർ 2021

  30 Sep, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ഓഗസ്റ്റ് 2021

  31 Aug, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ജൂലൈ 2021

  31 Jul, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- ജൂൺ 2021

  30 Jun, 2021
 • tender-icon

  AddSkill പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്- മെയ് 2021

  31 May, 2021