റിപ്പോർട്ട്

ASAP കേരളയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും സംഗ്രഹങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2019

  31 Dec, 2019
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2018

  31 Dec, 2018
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2017

  31 Dec, 2017
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2016

  31 Dec, 2016
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2015

  31 Dec, 2015
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2013-2014

  31 Dec, 2014
 • tender-icon

  വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2012-2013

  31 Dec, 2013