വാർത്തകൾ

ASAP Kerala – ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ
 • ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്സ് -ടെക്നിക്കൽ SDE(സിവിൽ സെക്ടർ)

  13 Dec, 2021
 • ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്‌സിലെ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻഡൽ ഓട്ടോമോട്ടീവിലും കൈരളി ഫോർഡിലും ജോലി ലഭിച്ചു.

  7 Dec, 2021
 • ടെസ്റ്റ് റിസൾട്സ് -ടെക്നിക്കൽ SDE ഇൻ സിവിൽ സെക്ടർ

  30 Nov, 2021
 • റിസൾട്സ് -ടെക്നിക്കൽ SDE ഇൻ IT സെക്ടർ

  30 Nov, 2021
 • പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് _റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോംമ്

  17 Nov, 2021