പത്രക്കുറിപ്പുകൾ

ASAP ടീമിന്റെ വാർത്താപ്രാധാന്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ
Certificate-Examination-in-IT-Security
The New Indian Express (Kozhikode Edition)

ASAP പ്രോഗ്രാം: ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് പൂർത്തിയായി

19 Oct, 2021

ഡ്രോൺ ടെക്‌നോളജി കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൈക്രോ വിഭാഗം മൾട്ടിറോട്ടർ ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സിനുള്ള ഡിജിസിഎ ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് പൊതുമരാമത്ത്, ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കൈമാറി.


അസാപ് കേരള, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രോൺസ് കോഴിക്കോടുമായി സഹകരിച്ച്, മൈക്രോ കാറ്റഗറി ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് പരിശീലനത്തിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം എന്ന 96 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 5 കോഴ്സുകളുടെ ഒരു പാക്കേജാണ് പ്രോഗ്രാം. ആദ്യ ബാച്ചിലെ പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൈക്രോ വിഭാഗം മൾട്ടിറോട്ടർ ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് പരിശീലന കോഴ്‌സിനുള്ള ഡിജിസിഎ ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് പൊതുമരാമത്ത്, ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കൈമാറി. ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളും സർക്കാർ സംരംഭങ്ങളും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

ഓട്ടോണമസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 3D മാപ്പിംഗ്, UAV സർവേ, UAV അസംബ്ലി, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഏരിയൽ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്നിങ്ങനെ 4 മറ്റ് കോഴ്സുകൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

View More