സൈബർ സുരക്ഷ – വിദ്യാർത്ഥി സാക്ഷ്യപത്രം – സ്നേഹ കെ.പി