അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഓ&എം ടെക്നിക്ക്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻ്റ്സ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

15,340

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഓ&എം ടെക്നിക്ക്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻ്റ്സ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

ഈ കോഴ്‌സ് പവർ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കി പരാജയ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പഠിതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഒരു പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ പരാജയം മുഴുവൻ പവർ സിസ്റ്റത്തിലും നിരവധി അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. പ്രെഡിക്റ്റീവ് മെയിൻറേ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രോഗ്രാം പരിശീലകരെ പഠിപ്പിക്കും
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • Predictive Maintenance
 • Operation

Who is this course for?

Professionals from Power Sector, Engineers, Academicians, Equipment manufacturers, Researchers
Apply Now

Need Assistance

FAQs

No, this courses are only for professionals with required experience.

Yes, provided that sufficient enquiries are available.

Refreshment and working lunch and any essential training material needed.

Hostel facilities are available with AC and non – AC rooms at reasonable cost. Which can avail additionally.

09:30 AM-03:30 PM
NPTI Alappuzha, Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in
09:30 AM-03:30 PM

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഓ&എം ടെക്നിക്ക്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻ്റ്സ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus