അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

56,876

അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
600 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ടി.വി.എസ് ടി.എസ് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു മുൻനിര കോഴ്‌സാണിത്. മെക്കാനിക്കൽ വ്യവസായത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അത്യാധുനിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രായോഗിക പരിശീലനവും വ്യാവസായിക സന്ദർശനങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 100% പ്ലേസ്‌മെൻ്റ് സഹായം നൽകും.
View More

Key Topics

1. Understand the industrial safety and PPE is to be used in workplace
2. Understand and follow the 5S in workplace
3. Interpret the GD&T and other symbols applied in production drawing
4. Understand the classification of materials and its application
5. Understand the different manufacturing process

 

6. Understand the heat treatment process and its application
7. Measure with linear and angular measuring instruments
8. Explain the conventional machining process and parameters to be selected for machining
9. Understand the types of jigs and fixtures and its application
10. Understand the types of cutting tools used in CNC machining and its application

 

11. Write the linear and cycle program in CNC turning machine and CNC milling on Fanuc controller
12. Understand the basic function of electrical and electronic components
13. Read the electric symbols in electric drawing
14. Understand the pneumatic & hydraulic components and its functions in automation
15. Construct simple pneumatic and hydraulic circuits and application in automation

 

16. Understand the maintenance management and TPM concepts
17. Maintain and do basic trouble shooting in power transmission elements
18. Do simple weld joints in ARC welding
19. Explain the terms used in quality and application of 7QC tools
20. Understand the basics of SPC

 

21. Understand the application of poka yoke and Kaizen
22. Understand the ISO 9001 and its importance
23. Understand the lean concepts
24. understand the basics APQP, PPAP, NPD and MSA
25. understand the importance of motivation, teamwork, communication in workplace

INR 56,876

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • 1. Manufacturing Industry Skills
 • 2. Quality assuring related Skills
 • 3. Adapting to Production Environment
 • 4. Learning Emerging Technologies
 • 5. Professional Skill

Who is this course for?

Third and Final year students of Engineering Mechanical allied branches

Certification

 • TVS Training and Services

Training Partners

 • TVS Training and Services
Apply Now

What to expect after the course

On completion of അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Graduate Engineer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Google
 • Tech Mahindra
 • IBM

Need Assistance

FAQs

You can do the course, but you are not eligible for the placements.

Not sure. According to the openings in companies, the placement will be provided in different locations all over India.

For Final Year Students, the classes will be scheduled after their graduation. For Third year students, the classes will be scheduled in Semester vacations and long vacations.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഓട്ടോമോട്ടീവ് industry through this അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus