അഡ്വാൻസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് & ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ്

ബിരുദം 31 Mar, 2023 1 May, 2023

93,220

അഡ്വാൻസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് & ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
320 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification
 • LSSSDC

Course Overview

ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ പ്രക്രിയകൾ, ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്, റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ്, അത്യാവശ്യ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, നൈതികത, നിരീക്ഷണം, ട്രയലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്, മാനേജ്മെന്റ്, ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെൻറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം.

View More

Key Topics

Principles of Pharmacology & Drug Discovery & Development, Roles & Responsibilities of Key Stakeholders

Essential Documentation in Clinical Research & Regulatory Submissions, Clinical Trials Project Planning & Management

Study Set Up & Data Management Plan, CRF Design & Tracking, Edit Check & Edit Check Testing

INR 93,220

Investment

to secure your future
1 Installment

First installment: Rs. 46,610 to be paid 7 days prior to the Batch Commencement

Second installment: To be paid within 30 days of the course commencement

2 EMI Option

Rs 8584.01 per month( Tenure of 12 months)

Skills Covered

 • Extensive applied / practical knowledge imparted to equip you to work at any global clinical research organization or pharmaceutical company. Learn the skills, knowledge and competencies of a candidate for the Clinical Research Associate and Clinical Data Management jobs. Understanding of key enterprise Clinical Data Management tools. To provide a comprehensive introduction to the Clinical Data Management in Clinical Research process. Clinical Data Management training is provided on Data Management Software. Balance of academic and job orientation.

Who is this course for?

MD, MS, MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BPT, B Pharm, Graduate/Post Graduate Nursing, Graduate/Post Graduate Degree in Life Sciences ,Biochemistry, Microbiology, Biotechnology etc.

Certification

 • Accreditation Council for Clinical Research Education, USA
 • LSSSDC

Training Partners

 • Cliniminds
Apply Now

What to expect after the course

On completion of അഡ്വാൻസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് & ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Drug Safety Associate

Expected Salary

 • 250000 /- p.a.
 • 350000 /- p.a.

Key Recruiters

Medical writer

Expected Salary

 • 250000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

  Pharmacovigilance Associate

  Expected Salary

  • 250000 /- p.a.
  • 300000 /- p.a.

  Key Recruiters

   Need Assistance

   FAQs

   1.MBBS/MD – Rs.7 lakh to Rs.12 lakhs
   2.BDS/BHMS/BAMS/BPT – Rs.2.5 to Rs.3 lakhs per annum
   3.B.Pharm/M.Pharm/PharmD – Rs.2.3 lakh to Rs.3 lakh per annum
   4.B.Sc. / B.Tech / M.Sc. – Rs.2 lakh to Rs. 3 lakhs

   1.Clinical Research: Clinical Research Coordinator, Clinical Trial Assistant, Trainee Clinical Research Associate, Clinical Research Associate.

   2.Pharmacovigilance: Drug Safety Associate, Drug Safety Physician, Data Analyst, Pharmacovigilance Associate, Process Associate.

   3. Clinical Data Management / SAS: Data Analyst, Clinical Data Analyst, Clinical Data Coordinator, Process Associate, Clinical Data Associate.
   4.Medical Writing: Medical Writer, Medical & Scientific Writer, Content Writer, Scientific Writer.
   5.Hospital
   6. Management: Operations; Health Insurance Management; Floor Management; Clinical Services Management.

   Delhi NCR Region, Mumbai, Pune, Bangalore etc

   You can write to us.


    Be a pioneer in the ലൈഫ് സയൻസ് & ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് industry through this അഡ്വാൻസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് & ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ്. Open up doors of opportunity into your future

    Apply Now

    Request Callback

    Download Syllabus