അറബിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

5,192

അറബിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
30 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Department of Arabic, University of Calicut
Certification
 • asap-logo

Course Overview

അറബി ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ - അറബി അക്ഷരങ്ങൾ, ലളിതമായ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക, രൂപഘടന അനുസരിച്ച് പദങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, ലളിതമായ വാക്യങ്ങൾ ഫ്രെയിമിംഗ് എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറബിയിൽ ലളിതമായ റിപ്പോർട്ടുകളും വാർത്തകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വികാരങ്ങളും ആശയങ്ങളും വാക്കാലുള്ളതും രേഖാമൂലമുള്ളതുമായ രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും കോഴ്‌സ് പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കും.
View More

Key Topics

Preparing and reading simple sentences and analysing words as per morphology

INR 5,192

Investment

to secure your future
1 Single payment

Rs 5192

Skills Covered

 • Listening
 • Reading
 • Writing
 • Speaking

Who is this course for?

Candidates who are 15 years or older

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • Department of Arabic, University of Calicut
Apply Now

Need Assistance

FAQs

Candidates who’re 15 years or older

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this അറബിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus