ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 15 Aug, 2022

41,300

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്
Duration
756 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
Certification

Course Overview

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്/മെഷീൻ ലേണിംഗ് സയൻ്റിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻ്റിസ്റ്റ്, എ.ഐ.എം.എൽ, ഡാറ്റാ സയൻ്റിസ്റ്റ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, റോബോട്ടിക്‌സ് സയൻ്റിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പർ, എ.ഐ റിസർച്ച് സയൻ്റിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം നേടാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ വേഗത്തിലാക്കാനും ഈ പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ പ്രോജക്‌റ്റ് (ഇൻ്റേൺഷിപ്പ്) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും മൾട്ടി-സ്കിൽ കോഴ്‌സും മെഷീൻ ലേണിംഗും ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഘടനാപരമായതും ഘടനാരഹിതവുമായ ഡാറ്റ നൽകും.
View More

Key Topics

 • Linear algebra, random processes and optimisation techniques for machine learning
 • Develop programming solutions in Python with scientific python libraries
 • Proficiency in different categories of machine learning techniques such as regression, classification, kNN, decision trees, dimensionality reduction, and clustering.
 • Application of different performance metrics, and selection of performing model.
 • Application of Bayesian and Mixture models and Bayesian inference algorithms
 • Perform text mining and information retrieval
 • Proficiency in building deep learning models for both visual and text/ sequence processing problems and generative models
 • Develop deep reinforcement models for automation

Conceptualisation, design, development and evaluation of Artificial Intelligent model with a classic or deep machine learning framework

INR 41,300

Investment

to secure your future
1 One-time payment

Rs 41300

Skills Covered

 • Python programming
 • Statistical modelling
 • Neural network architecture
 • Applied mathematics and algorithms
 • Signal processing techniques

Who is this course for?

BTech(5th semester onwards)/MCA (2nd year onwards)/MSc Computer Science(2nd year onwards)

Certification

 • IIT Palakkad

Training Partners

 • Additional Skill Acquisition Programme Kerala

What to expect after the course

Upon completion of ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Big data engineer

Expected Salary

 • 700000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Deloitte
AI Engineer

Expected Salary

 • 900000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Amazon
 • Microsoft
Machine Learning engineer

Expected Salary

 • 900000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Tata Consultancy Services
 • Amazon

Need Assistance?

FAQs

The course is certified by IIT Palakkad

Yes, successful students will be provided placement assistance by the in-house Placement and Internship division of ASAP.

Contact person: Chandini S Kumar
Phone number :9495999646

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഐടി industry through this ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus