ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

15,340

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

വൈദ്യുതി നിയമവും നിയന്ത്രണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. പവർ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വ്യവസായങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും സഹായകരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്.
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 15340

Skills Covered

 • Electrical rules and regulations
 • Grid Code
 • Implementation of standards

Who is this course for?

Engineers with 2-3 years experience in power trading activity system operations from SEB’s/power utilities/corporations/PSU’s R&D organisation and academic institutions

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA
Apply Now

Need Assistance

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, working lunch and essential training material will be provided

Hostel facilities are available with AC and non-AC rooms at a reasonable cost. It is not included in the fee and needs to be availed additionally.

Kindly contact the District Programme Manager, ASAP

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

 

Yes, Any industry shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft. May use the request callback option from the course page for the support.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus