ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആർട്ട് അപ്പ്രിസിയേഷൻ കോഴ്സ്

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022

4,000

ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആർട്ട് അപ്പ്രിസിയേഷൻ കോഴ്സ്
Duration
50 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

വിഷ്വൽ ആർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മക പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്‌സ് ദ്വിതീയ, ത്രിമാന കലാരൂപങ്ങൾ, രീതികൾ, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു, രൂപകൽപ്പനയുടെ വിഷ്വൽ ഘടകങ്ങളും തത്വങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു, കൂടാതെ ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ സമകാലിക കല വരെയുള്ള കലാ ശൈലികൾ ഹ്രസ്വമായി ആസ്വാദന തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു.
View More

Key Topics

 • Course Introduction: Five-step system
 • What is art
 • Role of artists
 • Art history
 • Fundamentals of Art- Line/ Shape/ Colour etc.
 • Language and Styles of Art: Form and Content/ Meaning/ Artistic Styles- Representational, Non Representational, Realistic & Abstract
 • Drawing
 • Painting
 • Sculpture
 • Print-making
 • Pre-classical phase to Classical Phase Architecture & Sculpture
  Indus Valley
 • Pre-classical period: Mauryan Shunga and Kushan
 • Classical Period – Gupta and Post-Gupta

Prehistoric to Mural Tradition:

 • Ajanta
 • Badami
 • Thanjavur
 • Kerala
 • Architecture and Painting during Mughal Period

INR 4,000

Investment

to secure your future
1 Fee Structure
 • Professionals: Rs 4000/-

Skills Covered

 • Fundamentals of Art - Line/ Shape/ Colour etc
 • Art: Different media & techniques
 • Architecture & sculpture
 • Art in Modern India
 • Conceptual Art/ Modern Sculpture "

Who is this course for?

 • Professionals

Need Assistance?

FAQs

No, placement assistance will not be provided. However, we shall guide you with appropriate career options and prospective employers.

Weekends – 1.5 hours/day

Upon completion of this course, participants shall be able to:

 • Identify and describe a body of art works (individually and collectively) in the creative arts.
 • Learn about individual artists and their role in society.
 • Appraise the role of diversity (gender, nationality, ethnicity, politics, and religious beliefs) in the development of visual culture – past, present, and future.
 • The course will also enable to approach the Work of Art through a systemic way to explore its aesthetic appeal and value. It shall include Description, Analysis, Context, Meaning, and Judgement.
 • Participants successfully completing the course shall be offered fellowships/ Internships at Amuseum Gallery of Modern Art and other Museums and Galleries in India and abroad.
 • The course will be helpful in future studies in art and humanities including Fine Arts, Cinema, Animation, Photography, Theatre, Designing, Architecture, Museology and Art History courses.
 • The course will enhance the aesthetic knowledge useful in Cinema, Animation, Photography, Theatre Performances, Designing, Architecture, Creative writing etc.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് industry through this ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആർട്ട് അപ്പ്രിസിയേഷൻ കോഴ്സ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus