ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻ്റ് സേഫ്റ്റി

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

15,340

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻ്റ് സേഫ്റ്റി
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

വൈദ്യുതി വ്യവസായത്തിൽ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു റിഫ്രഷർ കോഴ്സാണ്, കാരണം ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടങ്ങൾ, വാണിജ്യ നഷ്ടം മാത്രമല്ല, ജീവൻ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പഠിതാക്കളെ മികവുറ്റവരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ കോഴ്‌സ് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 15,340

2 EMI

Rs 1,412.56 per month (tenure of 12 months)

Skills Covered

 • Awareness of norms and guidelines
 • Personal protection
 • Safe operations
 • First-aid
 • Evacuation in emergencies

Who is this course for?

 • Students with degree/diploma in Engineering (Electrical, Electrical & Electronics, Power, Mechanical, Civil, Instrumentation and Electronics)
 • Professionals in Utilities

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience.

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, lunch and essential training material are provided.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms. It is not included in the fee. It has to be availed additionally.

Kindly contact the District Programme Manager, ASAP

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

 

Yes, Any industry shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft. May use the request callback option from the course page for the support.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻ്റ് സേഫ്റ്റി. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus