എനർജി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ T&D സിസ്റ്റംസ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

15,340

എനർജി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ T&D സിസ്റ്റംസ്
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് എല്ലാത്തരം ഊർജ്ജ നഷ്ടങ്ങളെയും കണക്കാക്കുകയും നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു. ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി (ബി.ഇ.ഇ) മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ കോഴ്‌സ് സഹായിക്കുന്നു.
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 15340

Skills Covered

 • Electrical systems in industrial plants
 • Measurement of power quality
 • Case study analysis

Who is this course for?

 • Engineers from State Electricity Boards/ power utilities/ corporations, PSUs, R&D organisations, academic institutions
 • Entrepreneurs and consultants
 • Contractors working on energy audit and energy conservation projects

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, working lunch and essential training material will be provided

Hostel facilities are available with AC and non-AC rooms at a reasonable cost. It is not included in the fee and needs to be availed additionally.

Kindly contact the District Programme Manager, ASAP

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

 

 

Yes, Any industry shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft. May use the request callback option from the course page for the support.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this എനർജി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ T&D സിസ്റ്റംസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus