എൻറോൾഡ് ഏജൻ്റ്

ബിരുദം 31 Mar, 2023 1 May, 2023

58,315

എൻറോൾഡ് ഏജൻ്റ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
180 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

നികുതി ശേഖരണത്തിനും നികുതി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന യു.എസ് ഫെഡറൽ ഏജൻസിയായ IRS-ന് മുമ്പായി നികുതിദായകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള പദവിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് എൻറോൾഡ് ഏജൻ്റ് (EA).
View More

Key Topics

 • Preliminary work to prepare tax returns
 • Income & Assets
 • Deductions & Credits
 • Taxation
 • Advising the Individual Taxpayer
 • Specialized Returns for Individual
 • Business Entities & Consideration
 • Business Tax Preparation
 • Specialized Returns & Taxpayer
 • Practices & Procedures
 • Representation before the IRS
 • Specific Areas of Representation
 • Filing Process

INR 58,315

Investment

to secure your future
1 Exam Fee and PTIN application fee (extra)

609 USD+36USD = 645 USD

2 Fee payment as single installment, Skill loan available

Skills Covered

 • Proficiency in US Taxation
 • Tax Return Preparation & Filing Advisory Skills
 • Represent clients before the IRS
 • Have unlimited representation rights
 • Appeal in favor of clients before the IRS
 • Advice clients on taxation aspects related to their business transactions

Who is this course for?

 • BCom/BBA 2nd & 3rd Year Students
 • MCom/MBA (Finance) 1st & 2nd Year Students
 • Recently graduated BCom/BBA/Mcom/MBA graduates
 • This course may be opted by B.Com/BBA/M.Com/MBA graduates who have an interest in building a career in US Taxation, working closely with US team and clients. 

Certification

 • IRS, US Dept of Treasury

Training Partners

 • PrepQ

What to expect after the course

On completion of എൻറോൾഡ് ഏജൻ്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Tax Associate/Analyst

Expected Salary

 • 350000 /- p.a.
 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Entigrity
 • Deloitte
 • KPMG
 • Grant Thornton
 • All MNCs that have a US Tax team in India
Senior Associate/Analyst

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 800000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Entigrity
 • Deloitte
 • KPMG
 • SURGENT
 • All MNCs that have a US Tax team in India
Assistant Manager – Global Business tax

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 800000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Entigrity
 • KPMG
 • SURGENT
 • All MNCs that have a US Tax team in India
 • Deloitte

Need Assistance

FAQs

This course may be opted by B.Com/BBA/M.Com/MBA graduates who have an interest in building a career in US Taxation, working closely with US team and clients. 

  • BCom/BBA 2nd & 3rd Year Students
  • MCom/MBA (Finance) 1st & 2nd Year Students
  • Recently graduated BCom/BBA/Mcom/MBA graduates

You are eligible to be an Enrolled Agent, though a commerce graduate finds it easy to get any entry into the job market than non-commerce graduates.

Yes Of course. With dedicated and committed study it is easy for you to pursue and complete the EA course. Our classes are online and can be accessed from anywhere

Classes are conducted in online mode. Classes will be conducted 3-4 days a week, possibly in the evening for 2-3 hours per day.

Any employer working in the US Tax Industry or required to comply US Tax requires an EA to perform their operations related to US Tax. Hence, after completion, you may be placed in any organization which falls into the abovementioned categories. Some examples are EY, KPMG, BDO, PwC, Deloitte, JP Morgan Chase, Grant Thornton, Accenture, Amazon, Bank of America etc.

Prometric administers the Special Enrolment Examination (SEE) on behalf of the IRS. It is conducted in 3 parts –

Part 1 – which deals with Individual Taxation

Part 2 – which deals with Business Taxation

Part 3 – which deals with Representations, Practices & Procedures

Each part consists of 100 Multiple-Choice Questions (MCQs) and needs to be completed in 3.5 hours. The candidate may take the exam in any sequence in accordance with their preparation. Once a part is completed, the candidate gets 3 years to complete the other 2 parts. In 2022, the exam fee per part is $203.

EA is the U.S Tax professional. He/She may advise, represent, and prepare tax returns for individuals, corporations and trusts.

They are required in small and large public accounting firms, law firms, and corporate accounting departments, investment firms, banks and so on. An EA may also practice on his/her own behalf.

 • Prepare tax returns,
 • Represent clients before the IRS
 • Have unlimited representation rights
 • Appeal in favor of clients before the IRS and
 • Advice clients on taxation aspects related to their business transactions
 • Part 1 – Individual Taxation
 • Part 2 – Business Taxation
 • Part 3 – Representation, Practices & Procedures

You can write to us.


  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this എൻറോൾഡ് ഏജൻ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus