ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ( 1 Year Course)

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 28 Feb, 2022

25,000

ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ( 1 Year Course)
Duration
645 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
 • esaf
Certification

Course Overview

വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും പതിവ് സേവനങ്ങൾക്കും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും കോഴ്‌സ് വിജയിച്ച ട്രെയിനികളെ സജ്ജരാക്കും. റിപ്പയർ ആവശ്യകതകൾക്കായി വാഹനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം നടത്താനും, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റുകളുടെ ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ജോലികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും, ഒരു ടീമിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകും.

View More

Key Topics

Automobile Technology, Hands on practical on petrol and diesel engines, functioning of engine and allied systems,

Brake system, steering system, suspension system, Engine diagnostic and trouble shooting

Generic skills, Functional English and Soft skills, Employability and Entrepreneurship.

INR 25,000

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 25000 including GST

2 Installment
 • 60% Fee as First installment: Rs 15,000
 • Remaining 40% of the Fee as second installment: Rs 10,000

Skills Covered

 • Assist the senior technician in identifying & diagnosis of the operational fault responsible for the root cause of the vehicle trouble
 • Assist in taking necessary action post the root cause analysis to repair the vehicle
 • Carry out routine and schedule servicing of various aggregates in a vehicle (including free and paid service)
 • Carry out other maintenance activities in a vehicle which are not a part of schedule maintenance (e.g. oil, lubricant, coolant change and greasing)
 • Carry out minor service and repair in a vehicle (including mechanical and electrical aggregates)

Who is this course for?

Plus Two/ Poly Technic/ ITI

Certification

 • Kuttukaran Institute of Human Resource and Development (KIHRD)

Training Partners

 • esaf

What to expect after the course

Upon completion of ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ( 1 Year Course) course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Automotive Service Technician

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Popular Mega Motors
 • Popular Vehicles and Services Pvt Ltd
 • Vision Honda
Supervisor

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Vision Honda
 • Popular Mega Motors
 • Popular Vehicles and Services Pvt Ltd
Service Manager

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Popular Mega Motors
 • Popular Vehicles and Services Pvt Ltd
 • Vision Honda

Need Assistance?

FAQs

70% placement assistance to the students

Regular class from Monday to Friday from 10 am to 4 pm

Yes ,course materials is included in the fee

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഓട്ടോമോട്ടീവ് industry through this ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ( 1 Year Course). Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus