ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റൈനൻസ് (ഓ&എം)ഓഫ് HT/ LT സ്വിച്ച്ഗിയർ

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

21,240

ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റൈനൻസ് (ഓ&എം)ഓഫ് HT/ LT സ്വിച്ച്ഗിയർ
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
35 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെയും സബ്-സ്റ്റേഷനുകളുടെയും പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശോധനയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും, ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാജയ വിശകലനവും പരിപാലനവും, സബ്-സ്റ്റേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിപാലനവും എന്നിവയിൽ പഠിതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാണ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് ഗിയറുകളുടെ രൂപകല്പന, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, തെറ്റ് കണ്ടെത്തൽ, പരിശോധന എന്നിവയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ കോഴ്‌സ് സഹായിക്കുന്നു.
View More

INR 21,240

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 21,240

2 EMI

Rs 1,955.85 per month (tenure of 12 months)

Skills Covered

Who is this course for?

Engineers with minimum 2-3 years experience in switchgear installation of industry

Certification

  • NPTI Alappuzha

Training Partners

  • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience.

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, working lunch and essential training material are needed.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms. It is not included in the fee. It must be availed additionally.

09:30 AM – 03:30 PM
NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

Yes, industries shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft.

Kindly use the ‘request callback’ option available on the course page for assistance.

You can write to us.


    The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

    Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റൈനൻസ് (ഓ&എം)ഓഫ് HT/ LT സ്വിച്ച്ഗിയർ. Open up doors of opportunity into your future

    Request Callback

    Download Syllabus