ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റൈനൻസ് (O&M) ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് & സബ് സ്റ്റേഷൻ

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

21,240

ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റൈനൻസ് (O&M) ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് & സബ് സ്റ്റേഷൻ
Duration
35 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെയും സബ്-സ്റ്റേഷനുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശോധന, ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാജയ വിശകലനം, അതിൻ്റെ പരിപാലനം, സബ്-സ്റ്റേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിപാലനം എന്നിവയിൽ പഠിതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മെയിൻ്റൈനൻസിലും (O&M) കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ ഈ കോഴ്‌സ് പ്രൊഫഷണലുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
View More

INR 21,240

Investment

to secure your future
1 Installment

Two equal instalments

Skills Covered

 • Failure analysis of Transmission system
 • Technics and equipment for maintenance
 • Protection system
 • Implementation of safety

Who is this course for?

Engineers with minimum 2-3 years experience in O&M of transmission and distribution of power stations

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

Yes, individuals other than corporate-sponsored will be enrolled provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, working lunch and essential training material will be provided.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms at a reasonable rate. It is not included in the fee and has to be availed additionally.

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

Yes, industries shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft.

Kindly use the ‘request callback’ option available on the course page for assistance.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റൈനൻസ് (O&M) ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് & സബ് സ്റ്റേഷൻ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus