ഓപ്പൺ സെസേം- കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സ്

എല്ലാവര്ക്കും പഠിക്കാവുന്നത് 30 Oct, 2021 1 Feb, 2022

2,655

ഓപ്പൺ സെസേം- കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സ്
Course Start Date
1 Nov, 2021
Application Dates
15 Oct, 2021 - 30 Oct, 2021
Duration
60 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • asap-logo
 • kitesfoundation
Certification
 • asap-logo

Course Overview

The course would benefit by improving their language skills through an active learning environment where English is actually used. The course is thought prudent to dwell on Speaking Skills and Reading Skills. With the Training of 60 hours module, the course spread over a period of two years, a reading club could be constituted where students are encouraged to read regularly and thus foster reading habit as a part of life-long learning. They could be encouraged to present book reviews on a YouTube channel. Game-based learning platforms like Kahoot, Quiziz and Padlet could be used as educational tools so that the training becomes more appealing and interesting.

Key Topics

INR 2,655

Fee Structure

1 Single Payment

Rs 2655( including GST)

Skills Covered

 • Communicative Skills
 • Listening skills
 • Reading Skills
 • Speaking Skills
 • Writing Skills

Who is this course for?

Candidates with 12 years and above

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • asap-logo
 • kitesfoundation

Meet your Trainers

Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ഓപ്പൺ സെസേം- കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സ്. Open up doors of opportunity into your future

Need Assistance

FAQs

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus