കംപ്ലീറ്റ് പൈത്തൺ കോഴ്സ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

12,500

കംപ്ലീറ്റ് പൈത്തൺ കോഴ്സ്
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
114 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

പൈത്തൺ ബേസിക്‌സ്, ഒബ്‌ജക്റ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ്, വെബ് സ്‌ക്രാപ്പിംഗ്, പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ്, എ.പി.ഐ ഇൻ്ററാക്ഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ്, അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷനുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണ കോഴ്‌സ് വഴി ലഭ്യമാകും. ഓരോ സെഗ്‌മെൻ്റും അടിസ്ഥാന തലം മുതൽ വിപുലമായ തലം വരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ കോഴ്‌സ് ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്വയം പഠന വീഡിയോ മെറ്റീരിയൽ, പ്രാക്ടീസ് കോഡുകൾ, ക്വിസുകൾ, ഇ ലാബുകൾ എന്നിവയിലൂടെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വ്യവസായ-സജ്ജമായ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്.

കോഴ്സ് ഹൈലൈറ്റുകൾ 

കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് 100% പ്ലേയ്സ്മെൻ്റ് സഹായം ലഭ്യമാണ്.

ഈ കോഴ്സിന് 100% വരെ സ്കോളർഷിപ് ലഭ്യമാണ്.
View More

Key Topics

 • If Statements in Python
 • While Loops in Python
 • For Loops in Python
 • Destructuring Syntax
 • Iterating over Dictionaries
 • Break and Continue
 • The Else Keyword with Loops
 • Finding Prime Numbers with For Loops
 • List Slicing in Python
 • List Comprehension in Python
 • Comprehensions with Conditional Statements
 • Set and Dictionary Comprehensions
 • The Zip Function
 • Functions in Python
 • Arguments and Parameters
 • Functions and Return Values in Python
 • Default Parameter Values
 • Lambda Functions in Python
 • First Class and Higher-Order Functions
 • Introduction to Object-Oriented Programming with Python
 • More about Classes and Objects
 • Parameter Naming in Python
 • Magic Methods in Python
 • Inheritance in Python
 • The @property Decorator
 • The @classmethod and @staticmethod
 • Decorators in Python
 • More @classmethod and @staticmethod Examples
 • Introduction to Errors in Python
 • Built-in Errors in Python
 • Raising Errors in Python
 • Creating Errors in Python
 • Dealing with Python Errors
 • The On-success Block and Re-raising Exceptions
 • Handling User Errors
 • Debugging with PyCharm
 • Files in Python
 • Python Exercise: Copying Files
 • CSV Files with Python
 • JSON Files with Python
 • Using the “with” Syntax in Python
 • Importing Files
 • Python Relative Imports: Children
 • Python Relative Imports: Parents
 • Importing Errors and Running as a Python Script
 • Storing Books in Files
 • Using JSON instead of CSV
 • Intro to Databases in Python
 • Using SQLite in Python
 • Some Database Jargons
 • Creating Books Table Using Python
 • Inserting Books Using Python
 • SELECT Examples
 • Getting All Books
 • UPDATE and DELETE Statements
 • Filtering using the WHERE Clause
 • Finishing the Milestone Project
 • Ordering and Limiting
 • Developing the Context Manager in Python
 • Errors in Context Managers

INR 12,500

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 12,500/-

Skills Covered

 • Introduction to Python
 • Python fundamentals
 • Object-oriented programming with Python
 • Errors in Python
 • Files in Python
 • Database in Python
 • Type hinting in Python

Who is this course for?

 • 2019, 2020, 2021 & 2022 passouts of BTech/Mtech(Computer Science Engineering (CSE),Electrical & Electronics Engineering (EEE), Electronics & Communication Engineering (ECE) and Information Technology (IT)), MSc Computer Science, MCA,BCA (full time regular course), BSc Electronics and other circuit branches.
Apply Now

What to expect after the course

On completion of കംപ്ലീറ്റ് പൈത്തൺ കോഴ്സ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Python Developer

Expected Salary

 • 250000 /- p.a.
 • 350000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Capgemini
 • Ernst &Young
 • UST Global
Software Engineer

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 1000000 /- p.a.

Key Recruiters

 • UST Global
 • Mindtree
 • Capgemini
Data Analyst

Expected Salary

 • 800000 /- p.a.
 • 1300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Mindtree
 • UST Global
 • Ernst &Young

Need Assistance

FAQs

 Classes will be held online

Yes, study material will be available in the students’ login.

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഐടി industry through this കംപ്ലീറ്റ് പൈത്തൺ കോഴ്സ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus