കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ

ബിരുദം 15 Jun, 2021 15 Nov, 2021

15,946

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ
Course Start Date
15 Jul, 2021
Application Dates
15 Apr, 2021 - 15 Jun, 2021
Duration
156 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
 • asap-logo
Certification
 • asap-logo

Course Overview

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ കോഴ്‌സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ ഭാഷയും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഈ കോഴ്‌സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വ്യവസായ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയും പരിശീലകരാകാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. കോഴ്‌സ് ഒരു NSQF ലെവൽ 6 കോഴ്‌സ് അഡ്വാൻസ്‌മെന്റായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

se advancement.

View More

Key Topics

It introduces students to some of the key aspects of Personal Skills, alternatively known as Life Skills.

This module gives practice in vocabulary, structure, pronunciation and listening, in order to prepare students for various job related tests.

These include skills in typical Office Applications like Word Processing, Presentation and Spreadsheet; and the use of Internet for information access, communication and carrying out online transactions.

INR 15,946

Investment

to secure your future
1 Single Payment

Rs 15946/- (Including GST)

Skills Covered

 • Communicative Skills
 • Creativity Skills
 • Leadership Skills
 • Interpersonal Skills
 • Professional Skills

Who is this course for?

Graduate in any discipline

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • asap-logo

What to expect after the course

On completion of കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Soft Skill Trainer

Expected Salary

 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

  Need Assistance

  FAQs

  Credit Card, Debit Card, UPI

  You can write to us.


   The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

   Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ. Open up doors of opportunity into your future

   Request Callback

   Download Syllabus