കോഡിങ് സ്‌കിൽസ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

6,667

കോഡിങ് സ്‌കിൽസ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
120 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
 • asap-logo
Certification
 • asap-logo

Course Overview

അധ്യാപന-പഠന പ്രക്രിയയുടെ കാര്യക്ഷമത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംവേദനാത്മക ഗെയിമുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഘടനാപരമായ ഫോർമാറ്റിലാണ് കോഴ്‌സ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഡിംഗിനായുള്ള അടിസ്ഥാന കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, സമീപനം ഡിസൈൻ-ചിന്തയിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡിസൈനിന്റെ ചടുലമായ വീക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
View More

INR 6,667

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 6667

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Design Thinking
 • Logical Thinking
 • Programming
 • Community Linking
 • Design of Softwares
 • Project Development

Who is this course for?

First year Engineering students and above

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • asap-logo
Apply Now

Need Assistance

FAQs

No, the course is a foundation programme, and it is not intended for direct placement.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഐടി industry through this കോഡിങ് സ്‌കിൽസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus