ഗൂഗിൾ അസ്സോസിയേറ്റ് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ- ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

5,310

ഗൂഗിൾ അസ്സോസിയേറ്റ് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ- ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
40 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിതാക്കൾക്ക് ഒരു ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും, ഒരു ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനും, ഒരു ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ വിന്യസിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും, ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാനും, ആക്‌സസും സുരക്ഷയും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നു

View More

INR 5,310

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • Set up cloud solution environment
 • Plan and configure a cloud solution
 • Deploy and implement a cloud solution
 • Ensure successful operation of cloud solution
 • Configure access and security

Who is this course for?

BTech students (5th semester onwards)

Certification

 • Google

Training Partners

 • Google

What to expect after the course

On completion of ഗൂഗിൾ അസ്സോസിയേറ്റ് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ- ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Cloud Engineer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Google
 • Tech Mahindra
 • IBM
Cloud Architect

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.
 • 800000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Google
 • Tech Mahindra
 • IBM
Cloud Developer

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 1000000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Google
 • Tech Mahindra
 • IBM
Network Engineer

Expected Salary

 • 1100000 /- p.a.
 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

  Need Assistance

  FAQs

  There will be placement assistance

  Yes, the course fee is for International certification.

  You can write to us.


   Be a pioneer in the ഐടി industry through this ഗൂഗിൾ അസ്സോസിയേറ്റ് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ- ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. Open up doors of opportunity into your future

   Request Callback

   Download Syllabus