ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസ്സിസ്റ്റൻ്റ്

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

12,600

ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസ്സിസ്റ്റൻ്റ്
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
300 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
Certification

Course Overview

പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, ആശുപത്രികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അടിസ്ഥാന നഴ്സിംഗ് പരിചരണം നൽകാമെന്നും രോഗികളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കാമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു. ഒരു ജി.ഡി.എ.യുടെ ചുമതലകൾ, അവരുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന്, ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിലും ജോലികളിലും സഹായം, സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയും കോഴ്സിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
View More

INR 12,600

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 12600

Skills Covered

 • Identify the common medical and surgical equipment used in hospital
 • Support nurses or doctors while using a specialised technique of drug
 • Transport patients within the hospital as per the patient’s medical condition
 • Assist doctors or nurses in measuring vital signs
 • Safe handling and management of biomedical waste products

Who is this course for?

Class 10 pass-outs

Certification

 • Health Care Sector Skill Council (HSSC)

Training Partners

 • Adani Skill Development Centre
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസ്സിസ്റ്റൻ്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

General Duty Assistant

Expected Salary

 • 84000 /- p.a.
 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Leading Hospitals In Kerala

Need Assistance

FAQs

Anyone who has passed Class 10 can enroll.

Health Care Sector Skill Council

Yes, 100% placement assistance is provided.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.
  • Learnet Institute of Skills

   Bees, 2nd Floor Agrimarket Building
   Near Co-operative Bank
   Choondy, Erumathala P O
   Aluva Ernakulam-683112

  • Learnet Institute of Skills

   HLL Management Academy
   TC4/1407, Keston Road
   Kowdiar P O
   Thiruvananthapuram 695003

  Be a pioneer in the ഹെൽത്ത്കെയർ industry through this ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസ്സിസ്റ്റൻ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus