ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് – N4

എല്ലാവര്ക്കും പഠിക്കാവുന്നത് 16 Jan, 2022 15 Mar, 2022

12,980

Apply Now
ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് – N4
Course Start Date
22 Jan, 2022
Application Dates
8 Nov, 2021 - 16 Jan, 2022
Duration
150 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • asatc
Certification
 • asap-logo

Course Overview

Japanese Foreign Language offered by Alumni Society of AOTS (ASATC) is a Level N4 course where a candidate with N5 Certification can enroll. You can study vocabulary, expressions, and grammar that correspond to the JLPT N4 level. The Japanese of N4 level is applied in actual conversations, so this course is useful for JLPT preparation and advancing your Japanese communication proficiency. All of the narration contains English subtitles, so that beginner Japanese learners can freely study. In addition, for those countries unfamiliar with kanji, hiragana characters are added above all of the kanji, so that learners can study effectively.

Key Topics

Greetings-Alphabet + letters combination-Nationalities and countries-Jobs-Numbers-Giving personal details (address, telephone number, email, age)-Filling a form- Food and drinks-Holidays in France and abroad-Describing a city (jobs and places)-Using a dictionary

Nouns – feminine, masculine, singular, plural-The verbs ‘être’, ‘avoir’ in the present tense-Articles – definite and indefinite-Adjective agreement in gender and number- Verbs in ‘ER’- Prepositions of place-Word order: sentence/question-Key prepositions – à, dans, en, au, etc.- Yes/no question.

Task-based comprehension- Verbal expressions- Supplementary vocabulary, Home Assignment, Presentation Part, Regular Test Series with Practical Training- Reading and understanding of di¬erent Paragraphs from Japanese to English and Vice- versa

Lots of speaking/active practice-Role-plays-Lots of listening-Pronunciation – key sounds

INR 12,980

Fee Structure

1 Single Payment

Ra 11000 + 18 % GST = Rs 12980

Skills Covered

 • Improved Verbal and Spatial Abilities
 • Improved Attitude Toward the Target Language and Culture
 • Improved Memory Function (long & short-term)
 • Enhanced Creative Thinking Capacity
 • Better Memory
 • More Flexible and Creative Thinking

Who is this course for?

Candidates with N5 Certification or ASAP Students with 60% Internal Marks

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • asatc
Apply Now

Testimonials

The class is very well structured. The course is very well designed for JLPT N5, starting with the basic letters and progressing into grammar.
The class is very engaging and all are given opportunity to attempt all sections w.r.t. JLPT such as listening, reading and grammar.
The classes are medium paced and hence is easy to follow.

Lekshmi-Sanjeev

Lakshmi Sanjeev

ASAP JAPANESE TRAINING (N5 LEVEL)

Great way to receive training without having to travel great distances. Course was well organized, clear and easy to follow. The learning room was quite interactive which I believe was very much needed to learn a new language. Two hours on alternate days on weekdays became a stressbuster for me as the classes were entertaining and the instructors motivated each student to read, write, talk and listen in Japanese language. Also, this was a chance to get to know the Japanese culture. The achievement of continuous progress with the help of the instructors made the intense course a joyful experience.

Deena-Titus

Deena Titus

ASAP JAPANESE TRAINING (N5 LEVEL)

I have applied for ASAP Japanese course last year Sept ’20. Honestly didn’t know what to expect considering Japanese was a difficult language to learn. Really glad to have Peter sir as the course instructor because Sir was really patient and committed to the whole program. We had weekly writing and reading assignments, and the books that were used was interesting to learn. Even though initially it seemed like a surreal task to learn Kanji, Sir has made it easier to learn. I had enjoyed the sessions and thank Sir and ASAP for this opportunity to learn a new language.

Sanjana

Sanjana

ASAP JAPANESE TRAINING (N5 LEVEL)
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഈ കോഴ്സ് എനിക്കും എന്റെ സഹപാഠികൾക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു . ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശീലകർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിനു ASAP കേരളയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി.
Reghu-Shankar

രഘുശങ്കർ

Student - Communicative English Trainer Course (NCVT) Community Skill Park, Kullakada, Kollam

Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് – N4. Open up doors of opportunity into your future

Apply Now

Need Assistance

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus