ജാപ്പനീസ് N2 ലെവൽ

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

31,506

ജാപ്പനീസ് N2 ലെവൽ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
400 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

തീവ്ര പരിശീലനത്തിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്, അതിലൂടെ അവർക്ക് വർഷം തോറും ജൂലൈ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിന്റെ N2 ലെവൽ വിജയിക്കാനാകും. ജാപ്പനീസ് കഴിവുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരീക്ഷയായി JLPT പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പരീക്ഷയിലെ വിജയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ സഹായകരമാകും. ഇത് JLPT N2 ലെവലുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പദാവലി, വ്യാകരണം, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കൽ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്നു. N2 ലെവൽ യഥാർത്ഥ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ JLPT തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ജാപ്പനീസ് ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ കോഴ്‌സ് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എല്ലാ വിവരണത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കഞ്ചി,ഹിരാഗാന പരിചിതമല്ലാത്ത ആ രാജ്യങ്ങളിൽ, പഠിതാക്കൾക്ക് ഫലപ്രദമായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
View More

INR 31,506

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • Verbal and spatial abilities
 • Memory function (long & short-term)
 • Creative thinking capacity

Who is this course for?

 • Candidates with N3 Certification
 • ASAP students with 60% internal marks

Need Assistance

FAQs

Monday, Wednesday, Friday: 6PM-8 PM

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ജാപ്പനീസ് N2 ലെവൽ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus