ജാപ്പനീസ് N3 ലെവൽ

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

24,308

ജാപ്പനീസ് N3 ലെവൽ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
300 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

ഈ കോഴ്‌സ് ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയുടെ വിപുലമായ തലമാണ്. പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനപരമായ അറിവും, സാംസ്കാരിക അറിവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പദാവലിയിൽ ഏകദേശം 2,000 വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. JLPT N3 പദാവലി ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലെ ദൈനംദിന ആശംസകൾ, ഔപചാരിക സംഭാഷണങ്ങൾ, സംഭാഷണ സമീപനങ്ങൾ, അഭ്യർത്ഥിക്കൽ, സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ, സാഹചര്യപരമായ ജാപ്പനീസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.
View More

INR 24,308

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • Verbal and spatial abilities
 • Memory function (long & short-term)
 • Creative thinking capacity

Who is this course for?

 • Candidates with N4 Certification
 • ASAP students with 60% internal marks

Need Assistance

FAQs

No, the fees will be accepted as one time payment.

Saturday & Sunday: 10AM- 12noon

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ജാപ്പനീസ് N3 ലെവൽ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus