ജി.എസ്.ടി യൂസിങ്ങ് ടാലി

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

8,100

ജി.എസ്.ടി യൂസിങ്ങ് ടാലി
Duration
45 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

ജി.എസ്.ടി യുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മുതൽ ടാലി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജി.എസ്.ടി യുടെ പ്രാക്ടിക്കലുകൾ വരെയുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ കോഴ്‌സിനുണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾ, ചാർട്ടുകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, സോൾവ്ഡ് ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ടാലിയിലെ പരിശീലന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പ്രോഗ്രാം സമ്പന്നമാണ്. വിദഗ്‌ദ്ധരാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ വേഗതയിൽ പഠിക്കാനുള്ള വഴക്കം നൽകുന്ന ഒരു മിശ്രിത ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
View More

INR 8,100

Investment

to secure your future
1 Single payment

Rs 8100

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

  Who is this course for?

  Commerce graduate or students (currently in their final year). Anyone having basic knowledge in Accounting and tally can pursue this course.

  What to expect after the course

  Upon completion of ജി.എസ്.ടി യൂസിങ്ങ് ടാലി course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

  Job Roles

  Expected Salary

  Key Recruiters

  Accounts Executive

  Expected Salary

  • 120000 /- p.a.
  • 180000 /- p.a.

  Key Recruiters

  • Indian Institute of textile Training
  • Galax Tax Consultancy
  Jr Accountant - GST

  Expected Salary

  • 108000 /- p.a.
  • 162000 /- p.a.

  Key Recruiters

  • Fourth Estate Limited
  • Angadi Ventures
  Audit Executive

  Expected Salary

  • 100000 /- p.a.
  • 150000 /- p.a.

  Key Recruiters

  • Chippalakatti & Co

  Need Assistance?

  FAQs

  Commerce graduate or students (currently in their final year). Anyone having basic knowledge in Accounting and tally can pursue this course.

  • Verifiable Digital Certificate from Tally
  • Multi Career Opportunities
  • Industry Preferred Certificate
  • Online Assessment facility
  • Candidates will be gain expert level of the domain and technical aspects of taxation
  • Grade
  • Grade A+ 75 and above
  • Grade A >= 60 and <75
  • Grade B >= 36 and <60
  • No Pass < 36

  After candidates complete the final certification exam, the certificate is automatically generated based on the score secured.
  1. Tally will immediately send digital certificates to students’ e-mail ID
  2. Alternatively, the digital certificate will be available in the candidate portal after 30 days of certification completion.

  1.Career Opportunities: Tally Operator, Junior Accountant/ Executive, Accountant, Sr. Accountant, Accounts Manager in Industry sectors – Manufacturing, Trading, Services and Financial Services

  2. Average Salary Range: Salary depends on the organisation, location, role and candidate skillsets. In Kerala, Freshers’ salary ranges between Rs 8,000 – 18,000 per month

  You can write to us.


   The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

   Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this ജി.എസ്.ടി യൂസിങ്ങ് ടാലി. Open up doors of opportunity into your future

   Request Callback


   Download Syllabus