ജർമൻ ഭാഷ – A2

എല്ലാവര്ക്കും പഠിക്കാവുന്നത് 9 Jan, 2022 1 Apr, 2022

18,800

Apply Now
ജർമൻ ഭാഷ – A2
Course Start Date
15 Jan, 2022
Application Dates
25 Nov, 2021 - 9 Jan, 2022
Duration
90 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Goethe_Institut
Certification
 • asap-logo

Course Overview

The course is offered by Goethe Zentrum for the candidates who have certified A1 Level. This course will help the candidate to learn how to express yourself adequately in familiar, everyday situations and to read and understand simple texts. Candidate will learn how to express yourself adequately in familiar, everyday situations and to read and understand simple texts.

CLASS TIMING

Tuesday & Thursday: 10:15 AM- 1:30 PM.

Key Topics

Family activities and events- Your apartment and moving to a new apartment- Groceries and shopping- Tourism- Sports- Illness/Doctor’s visit- Work life – Restaurant/ordering food.

Possessive articles- Dual prepositions- Adjective declensions (definite and indefinite articles, the zero article)- Subordinate clause sentences with “that”, “if”, and “because”- Reflexive verbs

INR 18,800

Fee Structure

1 Single payment

Rs 18800(Including GST)

Skills Covered

 • Improved Verbal and Spatial Abilities.
 • Improved Attitude Toward the Target Language and Culture
 • Improved Memory Function (long & short-term)
 • Enhanced Creative Thinking Capacity
 • Better Memory
 • More Flexible and Creative Thinking

Who is this course for?

German A1 Level certified

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • Goethe_Institut
Apply Now

Testimonials

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഈ കോഴ്സ് എനിക്കും എന്റെ സഹപാഠികൾക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു . ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശീലകർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിനു ASAP കേരളയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി.
Reghu-Shankar

രഘുശങ്കർ

Student - Communicative English Trainer Course (NCVT) Community Skill Park, Kullakada, Kollam

Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ജർമൻ ഭാഷ – A2. Open up doors of opportunity into your future

Apply Now

Need Assistance

FAQs

Class will be conducted on Tuesday & Thursday, 10:15 AM- 1:30 PM.

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus