ടാലി എസൻഷ്യൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

10,797

ടാലി എസൻഷ്യൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
106 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഈ കോഴ്‌സ് അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ടിംഗ് ആശയങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വ്യവസായ അധിഷ്‌ഠിത രംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിത്രീകരണങ്ങളും സ്വയം പഠന വീഡിയോകളും കൊണ്ട് ഇത് സമ്പന്നമാണ്. Tally-PRIME-ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വൈദഗ്ധ്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗവും കോഴ്‌സ് നൽകും.
View More

INR 10,797

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 10797

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Accounting Skills
 • Taxation
 • Inventory
 • Data Analysis
 • MIS reporting

Who is this course for?

Students who are pursuing or completed Graduation, Preferably commerce

Certification

 • Tally Education Pvt Ltd
 • TEPL

Training Partners

 • TEPL
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ടാലി എസൻഷ്യൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Accountant

Expected Salary

 • 180000 /- p.a.
 • 216000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Cochin Organic Inputs and Nutrients Company
 • T P Tiles & Sanitaries
 • S K P Automobiles
Accounts Executive

Expected Salary

 • 140000 /- p.a.
 • 210000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Lord Krishna Builders
 • Popular Group
Tally Support Executive

Expected Salary

 • 130000 /- p.a.
 • 145000 /- p.a.

Key Recruiters

 • SRS Infocomm
 • Zealous IT Services
 • Popular Group

Need Assistance

FAQs

This courseware is highly recommended for learners who aspire to build a successful career in Accounts, Finance, Taxation and Banking sectors or as an entrepreneur. To get enrolled for TallyEssential, one must have completed 12th/PUC.

To get enrolled for TallyEssential, one must have completed 12th/PUC in any stream. You can then take the course since it has been designed in the best and simplest way possible which is aligned with the all new TallyPrime software.

TallyEssential is a comprehensive certification program. It covers topics from basic to intermediate financial accounting concepts. It has 3 levels, and the content is aligned with the current market requirement which makes it industry-preferred.

The assessment is necessary to complete the course and attain the specialization certificate which will help your career growth and enable you to showcase the certificate.

The level-wise assessment will be of 45 mins each and single course of TallyEssential will be of 90 mins.

6 hours per week, weekdays or weekends

Yes.The course can be provided in offline mode on need basis. TallyEssential Comprehensive (in Offline mode) will be offered for Rs 12484

You can write to us.


  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this ടാലി എസൻഷ്യൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus