ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

35,475

ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
520 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification
 • Lawsikho+MEPSC

Course Overview

ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, നെഗോഷ്യേഷൻ, ഡിസ്പ്യൂട് റെസൊല്യൂഷൻ കോഴ്സ് സാധാരണ കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും ഘടനയും മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കും. പരമാവധി എൻഫോഴ്‌സബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്ന അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ആമുഖ ക്ലോസുകൾ, ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്ലോസുകൾ, ബോയിലർപ്ലേറ്റ് ക്ലോസുകൾ, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലോസുകൾ എന്നിവ മനസിലാക്കി കരാറുകൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി തയ്യാറാക്കാമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കും.
കോഴ്‌സ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആണ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി, ബാങ്കിംഗ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, വാണിജ്യ മേഖല തുടങ്ങിയ പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സങ്കീർണതകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള കരാറുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളവരാക്കാനും അവരുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രേഖയാക്കാനും വ്യവസായ പരിശീലനവും അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളും വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

View More

Key Topics

● Consultancy agreement ● Employment contract ● Event management agreement ● Non-disclosure agreement ● Exclusive agreement ● Memorandum of understanding ● Agency agreement ● Advisors agreement ● Will ● Trust deed ● Non Circumvention and Fee Protection Agreement ● Purchase agreement ● Letter of intent ● Commission agreement ● Staffing agreement ● Management service agreement ● Operations and maintenance agreement ● Franchise agreement ● Distribution agreement ● Power of attorney ● Event merchandising agreement ● Sponsorship agreement ● Affiliate Program Services Agreement ● Business Collaboration Agreement ● Management Service Agreement ● Hire Purchase Agreement

● Term Sheet ● The Limited Liability Partnership agreement ● Partnership agreement ● Co-founders agreement ● Memorandum of association ● Articles of Association ● Share purchase agreement ● Share subscription agreement

INR 35,475

Investment

to secure your future
1 Installment

Two equal instalments

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Basic elements and the structure of typical contracts
 • Formatting techniques in drafting
 • Negotiation skills with an institution and multiple stakeholders

Who is this course for?

 • Students pursuing graduation in law
 • Professionals who have completed graduation in any field with relevant work experience
 • Both legal as well as non-legal background persons who have experience in managing vendor-related contracts, supply chains contracts, procurement contracts, or a basic understanding of management contracts or experience of the like nature is a prerequisite for enrolling in the course

Certification

 • Lawsikho+MEPSC

Training Partners

 • Lawsikho
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Litigation

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Integra Software Services Pvt. Ltd.
 • Quantiphi
 • Creators Gurukul
Independent Practice

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Integra Software Services Pvt. Ltd.
 • Quantiphi
 • Creators Gurukul
In-House Counsel

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Integra Software Services Pvt. Ltd.
 • Quantiphi
 • Creators Gurukul

Need Assistance

FAQs

– We will roll out 80 exercises and to complete the Course, the Student will be required
to attempt 40 exercises. Each exercise will be of 10 marks each.
– Submit a minimum of 10 articles of publishable quality of 10 marks each.
– Clear MCQ Test – 50 MCQ questions of 2 marks each.
– Total marks will be 600
The assessment for MEPSC certification will be done separately by MEPSC through their assessment agencies. A Candidate who has completed the entire course and is eligible for certification from LawSikho will be eligible to go for MEPSC assessment. This assessment
will comprise theory and practical assessment of 100 marks.

MEPSC certification will be given to candidates who secure a minimum 70 percent in the assessment conducted by MEPSC.
LawSikho certification will be given to candidates who secure a minimum of 40 percent in the course assessment

● Learn how to draft contracts effectively by understanding the operative clauses, boilerplate clauses and drafting clauses to mitigate the risk that ensures maximum enforceability ● Identify commercial intent of the contracts across multiple industries like manufacturing, services, M&A, banking and finance, media and intellectual property, technology, public procurement etc. ● Understand the basic elements and the structure of typical contracts ● Learn how to appreciate your client’s needs and expectations and get specific instructions in writing that clients do not go back on ● Develop the skills for the usage of words in your contract that give it a better clarity and precision and structurize the tone of the contract depending on your client’s needs ● Understand the expectations of law firms and companies from lawyers with respect to drafting and review of contracts ● Understand how you as a lawyer can add maximum value to a contract and provide clients what they need on a case by case basis ● Get introduced to common drafting errors and implement the tips on avoiding them that shall be taught throughout the course ● Get skilled in identifying and articulating major loopholes when you read a client’s existing contract or a previous draft for the first time ● Understand the formatting techniques necessary for efficacious and powerful drafting ● Learn to use a checklist while drafting contracts that would ensure you never miss a clause ● Learn about signing (execution), stamping, registration of contracts, attestation, notarization and apostillation of contracts and how it impacts their legal validity and enforceability ● Learn about the validity of old stamp papers and stamp papers from other states ● Learn about counterparts and their validity ● Understand how and when to create conditions precedent and conditions subsequent in a contract and allocate responsibility for their fulfilment ● Learn about the ‘closing’ of a contract and how to draft a closing/completion clause ● Learn how to specify obligations and allocate risks to the parties to avoid confusion

 • Online 24/7 access:
 • Access to basic study material through an online learning management system, Android
  and iOS app
 • Study Material:
  The students will have full access to the online materials through Learning Portal.
 • Practical Exercises:
  2 practical exercises every week, followed by written feedback
 • Live Online Classes:
  Based on the exercises, there will be a live video-based online class. You can ask questions,
  share your screen, get personal feedback in this class.
 • Convenient Class timings:
  Classes are held after regular work hours. Typically classes are kept on Sunday afternoon or
  8-9 pm on other days.
 • Live Doubt Clearing:
  You can ask questions, get your doubt cleared live as well as through online forums

You can write to us.


  Be a pioneer in the ലീഗൽ industry through this ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus