ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലേബർ, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് (ഇൻക്ളൂഡിങ്ങ് POSH) ഫോർ HR മാനേജേർസ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 14 Jun, 2022 15 Sep, 2022

20,650

ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലേബർ, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് (ഇൻക്ളൂഡിങ്ങ് POSH) ഫോർ HR മാനേജേർസ്
Course Start Date
15 Jun, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 14 Jun, 2022
Duration
260 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

തൊഴിൽ, നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രപരവും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ജോലികളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി പ്രോഗ്രാം സൂക്ഷ്മമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സിമുലേഷൻ വ്യായാമങ്ങൾ, ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ഡാഷ്‌ബോർഡുകൾ, ചാർട്ടുകൾ, ആക്ഷൻ ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, അവലോകന കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ കോഴ്‌സ് പരിശീലനം നൽകുന്നു.
View More

INR 20,650

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 20650 in two equal installments

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Get exposure to strategic and drafting work in connection with labour, employment and media law
 • Learn how to create employment policies and draft employment agreements for different levels of employees
 • Understand common employment law disputes and how to avoid them or tackle them

Who is this course for?

 • The students who are pursuing law (Graduation or Masters) from a UGC recognised University.
 • Law students who are looking for Labour Laws insight that enable them to work more effectively as HR Managers/ Lawyers in factories, organisations and Start-Ups.
 • Lawyers and HR professionals interested in freelance opportunities can learn compliance work, drafting skills, and understanding of industrial disputes.
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലേബർ, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് (ഇൻക്ളൂഡിങ്ങ് POSH) ഫോർ HR മാനേജേർസ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Labour Lawyer

Expected Salary

 • 650000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Major law firms and other organisations
Law Firm Consultants

Expected Salary

 • 650000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Major law firms and other organisations
In-House Counsel

Expected Salary

 • 650000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Major law firms and other organisations

Need Assistance

FAQs

● HR managers who are required to perform compliance and other law-related tasks, or who are in an industrial relations/ employee relations profile
● HR and labour consultants
● Company secretaries and chartered accountants who wish to help their clients to comply with labour laws
● Lawyers who want to work in the employment practice of a law firm, or supervise HR functions

● We are the only organization in India which conducts such comprehensive labour, employment and industrial law courses. Other online or physical training programs
are also primarily compliance-oriented. They do not teach other skills around drafting, conducting disciplinary proceedings, inspection preparedness, decision-making
guidance, and skill sets relevant at Senior HR Manager or HR Director level positions. Training hours and guidance are much lesser, with barely any practical exercises, in comparison to this course.
● The course is not limited to a provision-by-provision study of some statutes and associated case laws.
● The course trains you on different kinds of actual work that is required to be performed by HR managers, directors, in-house legal teams and other professionals.
● After finishing the course, you will know as much practical knowledge as a junior employment lawyer working at a top law firm would be expected to have after a year or two of experience.
● Understanding of the four new Labour Codes, i.e. the Code on Wages, Industrial Relations Code, Code on Social Security and Occupational Safety, Health and Working Conditions Code is included.
● You will not be awarded the certificate/ diploma unless you complete all the exercises. You have to spend 8-10 hours per week on this course.
● You will get personal attention and coaching from the trainer, and get individual feedback on the quality of work you produce
● You will be writing an article every month and with our guidance publish the same either on iPleaders blog or various other industry publications
● We also recommend this course to other professionals like in-house counsels, labour lawyers interested in understanding the organizational perspective and CS professionals who can immensely benefit from this knowledge.

● Large companies with a pan-India presence
● SMEs and startups
● HR consultancy firms

You can write to us.


  Be a pioneer in the ലീഗൽ industry through this ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലേബർ, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് (ഇൻക്ളൂഡിങ്ങ് POSH) ഫോർ HR മാനേജേർസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus