ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈബർ ലോ, ഫിൻടെക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോൺട്രാക്ടസ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

35,475

ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈബർ ലോ, ഫിൻടെക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോൺട്രാക്ടസ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
520 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification
 • Lawsikho+MEPSC

Course Overview

സൈബർ, ടെക്‌നോളജി നിയമങ്ങളും കരാറുകളും, ഫിൻടെക്, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ജോലികളിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ നേടുക.
● സാങ്കേതിക കരാറുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുക - ചർച്ചകൾ, നിർവ്വഹണം & നടപ്പാക്കൽ
● വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക കരാറുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ്, സർവീസ് ലെവൽ കരാറുകൾ, ടെക്‌നോളജി ലൈസൻസുകൾ, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ലൈസൻസിംഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വരുമാന മോഡലുകൾ, മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക കമ്പനികളെ ഉപദേശിക്കാനും പഠിക്കുക.
● സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആവശ്യകതകൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഓർഡർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം.
● കരാറുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലയന്റ് ആവശ്യകതകൾ വേണ്ടത്ര ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ കരാറുകൾ സമഗ്രമാണെന്നും (ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ) എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാമെന്നും അറിയുക.
● വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളിലും പിന്തുണാ കരാറുകളിലും സേവന നിലകൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് ബിസിനസുകളെ ഉപദേശിക്കുക.
● ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി മോഡിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് എക്‌സിക്യൂഷനും റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക.
● ജിഡിപിആർ പാലിക്കലും ഓഡിറ്റും സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ, ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുക.
● ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് കരാറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ബിസിനസുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് അറിയുക
● ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു ബാങ്കിനെയും NBFCയെയും ഉപദേശിക്കുക.

View More

Key Topics

● Importance of Information Technology (IT) Law for Businessmen
● Introduction to the structure of the Internet and Jurisdiction Related Issues
– Understanding jurisdictional issues in the cyberspace
– Understanding net neutrality and its effects
– Net neutrality and its application in India

● Identify the information systems used for recording and managing data and information.
● Describe the use of various software applications used for the storage, retrieval and communication of data and information.
● Maintain filing system for essential correspondences, contracts, case-related documents and specific documentation given by the authorised persons for filing.
● Describe the archiving procedures and appropriate file retention periods.
● Maintain a catalogue of the files/documentation in the office and take inventory periodically.
● Taking care of data security and confidentiality protocols in managing client data
● Describe the relevant court processes, current legislation, legal processes and the required documentation
● Describe the protocol with reference to retrieval of legal documents.
● Establish that safety and security measures are in place as per the organisational procedure.
● How to achieve effective maintenance of records and documentation as an Independent Lawyer

● Checklist for maintenance of legal records and documentation as an Independent Lawyer

● Financial Administration: Describe process and procedures for billing and recoveries.
● Maintaining spreadsheets that track costs for a client or profitability of a practice area or a monthly information system (MIS);
● Maintaining records of costs and fee receipts by verifying
outstanding balances with attorneys, clients, and service providers;
● Managing legal billing software, sending invoices, collection, sending reminders to clients for payment;
● Preparing their own and the attorney’s timesheets.

● How to understand any Technology Contract and Course Outcomes
● Contract
Structure, Grammar and Formatting
– Why do you need a checklist before drafting any contract?
– Introductory checklist
– The definitive contract checklist

● Data Management and security clauses in technology agreements
– Escrow mechanisms
– Confidentiality
– Data security
– Data management
– Disaster recovery
● Risk management and termination clauses
– Liquidated damages
– Indemnity
– Limitation of liability
– Representation and warranties
– Term and Termination
– Reverse transition services
● Payment mechanism and process
● How internet structure and jurisdiction impact technology contracts
● Boilerplate clauses in Information Technology Contracts
● How the Government of Andhra uses the PPP model for
E-governance

● Terms of Services for Websites and Platforms Drafting Terms of Service for online marketplaces
● API Terms of use – Analysis of conditions for use of API by Facebook, LinkedIn and other companies
● Domain Name Assignment or Domain Name Transfer and Settlement Agreement

● Types of software licenses
● Cloud computing
● Software due diligence – Software due diligence in Mergers and Acquisitions
● Taxation of software
● Open Source licensing and copyright issues
● Major Open Source Licenses are their terms
● Outsourcing
Technology Work to a Third Party Developers

● Legal framework for structuring
E-commerce portals
– Legal issues pertaining to E-commerce ventures
– Consumer rights in case of e-commerce transactions
– How to enforce your rights against counterfeit products sold through e-commerce sites
– Case Study – The online fraudster
● Contractual
arrangements required for an e-commerce portal to function
– How to create Terms of Use and Terms of Service
● Standard clauses in technology agreements
● How to draft Website Development and Services Agreement
● How to draft Order Fulfillment Agreement
● How to draft Online Shopping Site Conditions of Use
● How to draft Terms of Sale
● How to draft a Subscription of Services Agreement

INR 35,475

Investment

to secure your future
1 Installment

Two equal instalments

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Advise an India-focussed business on obtaining customer consent for collection and usage of customer data
 • Advise technology businesses on the creation of a revenue model around open source software
 • Perform software-related due diligence in M&A transactions to discover IP ownership of the target for appropriate business valuation
 • Advise a new or existing business with legal, strategic and contractual aspects of setting up its own ecommerce store and advise an e-commerce store in executing legal documentation with vendors, customers and logistics operators.
 • Advise a foreign brand (e.g. Oppo) in setting up an e-commerce store in India

Who is this course for?

 • Students pursuing graduation in law
 • Professionals who have completed graduation in any field with relevant work experience
 • Both legal as well as non-legal background persons who have experience in managing vendor-related contracts, supply chains contracts, procurement contracts, or a basic understanding of management contracts or experience of the like nature is a prerequisite for enrolling in the course

Certification

 • Lawsikho+MEPSC

Training Partners

 • Lawsikho
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈബർ ലോ, ഫിൻടെക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോൺട്രാക്ടസ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Litigation

Expected Salary

 • 330000 /- p.a.

Key Recruiters

 • PDR Organisation Pvt. Ltd.
 • Verasys Technologies
 • Your Legal Career Coach (YLCC)
Cyber Experts

Expected Salary

 • 330000 /- p.a.

Key Recruiters

 • PDR Organisation Pvt. Ltd.
 • Verasys Technologies
 • Your Legal Career Coach (YLCC)
Consulting Agency

Expected Salary

 • 330000 /- p.a.

Key Recruiters

 • PDR Organisation Pvt. Ltd.
 • Verasys Technologies
 • Your Legal Career Coach (YLCC)

Need Assistance

FAQs

● We will be giving you 2 practical exercises/ Drafting exercises per week (50 weeks).
The Weekly assignment will be assessed through an in-line evaluation, where an evaluator would review your submissions and give you feedback on your submissions. Nominal deduction of marks will be there in case the student submits after due date
● We will be giving you 10 Writing Assignments (Articles) throughout the duration of the course. The writing assignments will be assessed by a writing coach. We have a writing team which will not just evaluate and assess your Writing Assignments but
further help you get published.
● There will be a final assessment test of 100 marks made live on LMS (https://login.lawsikho.com/) at the end of 2.5 months from batch starting date till the end of one year i.e in 12th month, having 50 Multiple-Choice based Questions (MCQ) of 2 marks each and exam will be for 2 hours which need to be completed in one sitting. Students can attempt the exam anytime as per their convenience before the end of their course.
Note: Only one attempt is allowed for the final assessment test, please ensure you take the test when you are ready for it, and have a good internet connection.
The assessment for MEPSC certification will be done separately by MEPSC through their assessment agencies. A Candidate who has completed the entire course and is eligible for certification from LawSikho will be eligible to go for MEPSC assessment. This assessment will comprise theory and practical assessment of 100 marks.

In order to be eligible for the Certificate, a learner must complete the following criterias:
● 40 Weekly Exercises must be completed with minimum 40% scored in each of the weekly exercises
● 10 Writing Assignments (Articles) must be submitted
● 50 MCQs of 2 Marks each must be attempted .A learner must complete the following to be eligible to pass the course and get a certificate
● A minimum of 50% of all the exercises allocated (with 40% average score in exercises which are completed) – Each exercise carries 10 marks.
● All the writing assignments – Each writing assignment carries 10 marks
● MCQ test- 50 Multiple-Choice based Questions (MCQ) of 2 marks making it a total of 100 marks assessment. There is no passing criteria to MCQs alone, the scores will be added to the final score
MEPSC certification will be given to candidates who secure a minimum 70 percent in the assessment conducted by MEPSC

 • Managers, business heads and officers in charge of business decisions in tech companies,
  both in the products and services category.
 • Lawyers working for technology and e-commerce companies such as Google, Facebook,
  Amazon, Uber, Flipkart etc.
 • Lawyers looking to specialize in cyberlaw, technology law, Banking and Investment Law
  Cybersecurity officers and data protection officers
 • Lawyers looking to build an independent technology law practice
 • Law students looking to work in corporate law firms or big 4 consultancy firms
 • Law students looking to work in fintech companies, banks or NBFCs

Today, each and every big and small law firm has a dedicated technology law team. In the past, they used to have teams that were called the TMT team. TMT stands for technology, media and telecom. However, at present, technology often gets its standalone practice group or team as it has far outstripped the other two sectors in the growth of legal work.
There are law firms completely dedicated to the practice of technology law. They command an incredible premium from their clients. There are few practices as rewarding as that of technology law thanks to deep-pocketed and generous clients who are growing
fast and do not hesitate to loosen their purse strings to get high-quality legal representation.
The technology sector has been consistently attracting the biggest investments, which goes on to further highlight the importance of tech lawyers within law firms.
Technology related disputes and litigation is constantly on the rise. Litigators also need
to learn about technology law.
Big tech companies are hiring in-house technology lawyers to deal with compliances, disputes, advisory work.
The financial sector is seeing a major digital transformation. From online brokers, crowdfunding to P2P loans, there is a major change underway. This is a heavily regulated sector with many rules and regulations, and the involvement of lawyers is needed in
every step.
Banks, NBFCs and financial institutions are heavily investing in technology faced with
competition from fintech companies. Both banks and transitional financial institutions as
well as fintech companies are recruiting lawyers with knowledge of fintech regulations as well as technology law.
Technology contracts represent a big segment of the work. Tech lawyers work on a variety of contracts that are typical of the technology industry.
There are many independent technology lawyers catering to startups and SMEs with respect to technology contracts, tech regulations, investment and advisory work. This work also requires a high level of skills and such lawyers make very good money.
We are yet just scratching the surface. As Indian technology is still nascent, the tech
industry is heavily driven by foreign companies. This is expected to change as indigenous companies are developing and maturing.
India has the world’s largest and cheapest technology talent. This is the biggest reason behind the inevitable growth of the Indian tech industry in years to come. There is a lot to be done in the next 5 years. As a result, lawyers who can handle cross border financing transactions are in very high demand.
There are many think tanks and NGOs working in the area of technology law and regulations. They also hire many lawyers for legal research, policy advocacy and monitoring of legal developments.
Government is increasingly empaneling and employing many technology lawyers as it is
entering into various technology agreements as it is implementing technology in various aspects of governance.
You cannot learn these things by studying any particular laws, regulations or rules (although that knowledge is important), and there are no adequate books that can help
you here. Success in technology law practice requires skills that are more varied than merely knowing the provisions of various statutes.

● Government
● Regulators
● Technology product companies
● SAAS
● Technology consulting service providers
● Law firms
● Independent lawyers specializing in technology and startup space
● Digital marketing agencies
● Large conglomerates
● Big technology companies

● The course is not limited to a provision-by-provision study of some statutes and
associated case laws alone.
● This course is not only helpful for lawyers, but even managers, decision-makers,
directors and founders can also do this course and immensely benefit from the
knowledge.
● Cyberlaw, cybercrimes, cybersecurity etc are a subset of technology law and has been
thoroughly covered in this course.
● Data protection laws including GDPR has created a lot of work for technology
lawyers
● The course trains you on different kinds of actual work that is required to be
performed by lawyers and other professionals. After finishing the course, you will
have acquired as much practical knowledge as a lawyer working at a big law firm in
the TMT team will know after a year or two.
● It is not a mere theoretical study, but hands-on practical lessons where you will have
to draft a lot of documents and develop strategies.
● The course is tough and intensive, you will not be awarded the certificate unless you
complete all the exercises. You have to spend 8-10 hours per week on this course.
● You will get personal attention and coaching from the trainer, and get individual
feedback on the quality of work you produce
● You will be writing an article every month and with our guidance publish the same
either on iPleaders blog or various other industry publications
● We will provide you with a free course on professional networking, CV writing and
interview skills so that you can easily find jobs.
● Those who perform well in class will be recommended to top law firms for
internships and jobs. If you do not need such help, let us know in what other way we
can help you.
● After completing the course, you will be able to perform various tasks that fall in the
domain of technology law, regulation, compliances and technology contracts and be at
ease with different aspects of technology licensing, due diligence etc. Even if you
work as a general in-house lawyer, or a lawyer in the banking & finance, M&A,
Private Equity or Venture Capital space, and with respect to technology law aspects
even if you pursue litigation or arbitration.

 • Online 24/7 access:
 • Access to basic study material through an online learning management system, Android
  and iOS app
 • Study Material:
  The students will have full access to the online materials through Learning Portal.
 • Practical Exercises:
  2 practical exercises every week, followed by written feedback
 • Live Online Classes:
  Based on the exercises, there will be a live video-based online class. You can ask questions,
  share your screen, get personal feedback in this class.
 • Convenient Class timings:
  Classes are held after regular work hours. Typically classes are kept on Sunday afternoon or
  8-9 pm on other days.
 • Live Doubt Clearing:
  You can ask questions, get your doubt cleared live as well as through online forums

You can write to us.


  Be a pioneer in the ലീഗൽ industry through this ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈബർ ലോ, ഫിൻടെക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോൺട്രാക്ടസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus