ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്- പാരാലീഗൽ അസ്സോസിയേറ്റ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 14 Jun, 2022 15 Sep, 2022

46,017

ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്- പാരാലീഗൽ അസ്സോസിയേറ്റ്
Course Start Date
15 Jun, 2022
Application Dates
14 Jun, 2022 - 14 Jun, 2022
Duration
520 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

നിയമ വ്യവഹാരത്തിൽ അഭിഭാഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കേസ് ഫയലുകളും വ്യവഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ-ഫയലിംഗും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളിൽ പഠിതാക്കളെ സജ്ജരാക്കാനാണ് കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കരാറുകൾ എങ്ങനെ അവലോകനം ചെയ്യാമെന്നും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ക്ലയൻ്റിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ക്ലോസുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കും.
View More

INR 46,017

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 46017 in two equal instalments

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Assist lawyers
 • Manage documents — background analysis, drafting, reviewing, arranging for execution, storage and renewals
 • Review contracts and find clauses favourable for clients

Who is this course for?

 • Any person who has cleared the 10+2 examination or an equivalent from a recognised school/ board in India or abroad
 • Law students, lawyers and professionals looking for freelancing opportunities or remote paralegal jobs
Apply Now

Need Assistance

FAQs

The Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC) is a Sectoral Skills Council (SSC) created under the Skill India Initiative of the National Skill Development Corporation. It is a not-for-profit company where the Government of India, through the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), holds 49% shares.

● Young lawyers who want to learn and work as paralegal associates for Indian and US law firms
● Freshers looking to gain experience in serving international clients
● Law students and young lawyers looking to improve their communication and social media skills to get placed with law firms
● Practising advocates who want to gain insights into litigation work in the US, apart from improving their communication skills
● CA/ CS students interested in securing paralegal work from Indian and US law firms

● Students will learn about communication in a structured manner. The kind of language to be used in formal and informal communications, use of appropriate words to convey thoughts etc.
● Draft effective emails
● Communicate efficiently over WhatsApp, telephone calls as well as video conferencing meetings.
● Efficiently assist lawyers with daily tasks and contribute towards increased efficiency and productivity.
● Manage documents in detail – background analysis, drafting, reviewing, arranging for execution, storage and renewals.
● Review contracts and find clauses favourable for clients
● Understand the US legal system and the types of lawyer roles.
● Covering documentation for discoveries, managing depositions, preparation of case files and e-filing related to litigation.

● Startup in India and US who regularly need legal help but cannot afford a regular lawyer
● Large companies who have an in-house legal department and are looking to hire virtual legal assistants on a project basis during transactions or to manage specific documents in bulk
● Small and medium sized law firms with high utility in paralegal tasks
● Large legal firms willing to hire legal assistants on a temporary or project basis.
● Small businesses around the world looking for legal help to review contracts.

● This course will arm you with skills that are in general not taught to lawyers but are helpful in managing a law firm such as managing the social media presence of the law firm and the billing and financial MIS.
● Good communication skills are a rarity – even experienced lawyers can have difficulty in using the right kind of language for different methods of communication and this course will provide structured training in communication.
● Often lawyers struggle with documentation management for their clients due to lack of time to organise and store these at the right place. A paralegal will be equipped to manage these tasks.
● Litigators in the US can often need the help of paralegals to complete routine forms. If you know exactly how to complete which form, it can fetch you a lot of freelance assignments. This is a very high-value skill being taught by this course.
● Experienced lawyers struggle with maintaining their presence on social media because of a time crunch. This course helps to provide this highly in-demand skill.
● The course is tough and intensive. Certificates will only be awarded on the completion of the required number of assignments. Students will have to invest 5-6 hours per week in developing skills, in addition to attending the classes of the course

You can write to us.


  Be a pioneer in the ലീഗൽ industry through this ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്- പാരാലീഗൽ അസ്സോസിയേറ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus