പവർ സിസ്റ്റം സ്റ്റഡീസ് & ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

15,340

പവർ സിസ്റ്റം സ്റ്റഡീസ് & ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച്
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡീസ്, ഫോൾട്ട് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ലോഡ് ഡെസ്പാച്ചിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം എന്നിവ നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ കോഴ്‌സ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 15,340

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

  Who is this course for?

  Engineers of Power sector engaged in power system and load dispatch centres

  Need Assistance?

  FAQs

  No, this course is designed for professionals with requisite experience.

  Yes, provided that sufficient inquiries are available.

  Refreshment, working lunch and essential training material are provided.

  Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms. It is not included in the fee. It must be availed additionally.

  Kindly contact the District Programme Manager, ASAP

  NPTI Alappuzha

  Contact details:

  Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

  Yes, industries shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft.

  Kindly use the ‘request callback’ option available on the course page for assistance.

  You can write to us.


   The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

   Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this പവർ സിസ്റ്റം സ്റ്റഡീസ് & ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച്. Open up doors of opportunity into your future

   Request Callback


   Download Syllabus