പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

16,284

പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
400 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

പൈത്തണും ഡാറ്റാ മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രായോഗിക, സൈദ്ധാന്തിക ആശയങ്ങൾ, നുറുങ്ങുകൾ & തന്ത്രങ്ങൾ, വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച രീതികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കോർ പൈത്തൺ, SQL ഡാറ്റാബേസ്, പവർ BI, REST API, AWS, Apache Spark, Data Science, Machine Learning തുടങ്ങിയ കഴിവുകൾ പ്രോഗ്രാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു - ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ സ്റ്റാക്ക് പൈത്തൺ ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാ എഞ്ചിനീയർ/മാനേജർ ആകാൻ നിങ്ങളെ നൈപുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
View More

INR 16,284

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 16284 as single payment

Skills Covered

 • Ability to design, develop, debug and optimize solutions to business problems
 • Proficient in handling different data types and structures to design algorithms
 • Skills to create intuitive user interfaces for web applications
 • Write readable, reusable code for a collaborative programming environment
 • Handling Big Data for visualization and analytics
 • Cloud API development, deployment and management
 • Managing, securing the resources and data related services over cloud
 • Development of Data Science and Machine Learning solutions for B2B and B2C applications

Who is this course for?

 • 2020 & 2021 batch of B.E/B.Tech./ME/M.Tech.(CS/IT/Circuit Branches of Engineering), MCA (full-time/regular courses)
 • Consistent academic records of 60%+ in 10th, 12th /Diploma, UG and PG (aggregate across all subjects)
 • Appropriate CGPA to percentage conversion to be considered as per the respective university norms
 • Initial results (% scores) declared would be considered for students awaiting re-evaluation results
 • No standing arrears in current education

Certification

 • L&T Edutech

Training Partners

 • L&T Edutech

Meet your Trainers

Apply Now

What to expect after the course

On completion of പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Database administrator

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 900000 /- p.a.

Key Recruiters

 • TCS
 • Wipro
 • CTS
Information Security Analyst

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 1000000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Infosys
 • Accenture
 • HCL
Market Research Analyst

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.
 • 1000000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Capgemini
 • Oracle
 • Tech Mahindra

Need Assistance

FAQs

 Yes, the learners who successfully complete the course will be provided placement assistance by L&T edutech. They will also be provided placement assistance by the inhouse Placement & Internship division of ASAP.

No printed materials will be provided to the students. All study materials will be provided to the learners via the LMS platform.

 Yes, out of the 400 hours, 156 hours are live sessions.

Course is mostly self paced with weekly 6 hours of instructor lead sessions. The timing of instructor lead sessions will be determined based on the convenience of the majority learners.

 • 2020 & 2021 pass out students of B.E/B.Tech./ME/M.Tech (CS/IT/Circuit Branches of Engineering), MCA (full-time/regular courses) – can be looked at for immediate placement
 • Students in the last year of other courses like B.E/B.Tech./ME/M.Tech (CS/IT/Circuit Branches of Engineering), MCA, BSc CS, BCA – can be offered the course but not eligible for internal hiring.

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഐടി industry through this പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus