പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ- എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഇൻ ബിൽഡിങ്ങ് ഫെസിലിറ്റി മാനെജ്മെൻ്റ്

ബിരുദം 31 Dec, 2023 1 Jan, 2024

9,440

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ- എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഇൻ ബിൽഡിങ്ങ് ഫെസിലിറ്റി മാനെജ്മെൻ്റ്
Course Start Date
31 Dec, 2023
Application Dates
1 Jun, 2023 - 31 Dec, 2023
Duration
120 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Energy Management Centre Kerala
Certification
 • Energy Management Centre Kerala

Course Overview

കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിൽ ഊർജ്ജം എങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഊർജ്ജനഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചോർച്ച പോയിൻ്റുകൾ, അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം, ഊർജ്ജനഷ്ടം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടോ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളോ ഉപകരണങ്ങളോ സംയോജിപ്പിച്ചോ ഊർജ്ജവും സാമ്പത്തിക ലാഭവും എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് സഹായിക്കുന്നു.
View More

Key Topics

Understanding energy resources involves considering all types of energy source from various scientific and technological standpoints, with a focus on the uses, limitations and consequences of using energy that is available to humanity.

 

Apart from the energy consumed by appliances, lighting and equipment, a building’s energy performance also depends on properly installing and maintaining this equipment over its lifetime, and the quality of the building envelope.

Energy use in buildings depends on a combination of good architecture and energy systems design and on effective operations and maintenance once the building is occupied.

Bureau of Energy Efficiency had launched Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 to establish minimum energy performance standards for buildings. Designed to support organizations in all sectors, ISO standard provides a practical way to improve energy use, through the development of an energy management system (EnMS).

The buildings characteristic economic performance has been calculated in order to see how the effects of energy-efficiency impact asset evaluation and subsequently yield on
investment.

INR 9,440

Investment

to secure your future
1 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Focuses on energy engineering in large scale buildings
 • Master energy efficiency, energy conservation & energy management
 • Preparation of energy audit tenders with specifications
 • Developing practical skills for Energy saving in building sector
 • Measuring instruments and Data interpretation analysis

Who is this course for?

Engineering Graduates/Final year Engineering Students/Diploma Holders with 3 years of experience in Mechanical, Electrical & Electronics, Electronics & Communication, Electronics & Instrumentation, Chemical & Civil Engineering

Certification

 • Energy Management Centre Kerala

Training Partners

 • Energy Management Centre Kerala

Need Assistance

FAQs

A : Yes. Online Course materials will also be delivered to the students

A : Yes, placement assistance will be provided by Energy Management Centre, Kerala

A : No, candidates must fulfill the eligibility criteria.

09:30 AM-12:30 PM

You can write to us.


  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ- എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഇൻ ബിൽഡിങ്ങ് ഫെസിലിറ്റി മാനെജ്മെൻ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus