പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ പവർ പ്ലാൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022

271,400

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ പവർ പ്ലാൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്
Duration
1560 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ്, ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാനും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്‌സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
View More

INR 271,400

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 271400 in two equal installments

Skills Covered

 • Business communication
 • Energy auditing
 • Project management
 • Simulation
 • Erection and commissioning
 • Operation and maintenance

Who is this course for?

Graduates of BTech/ BE or its equivalent (Mechanical/ Electrical /Electrical & Electronics / C&I / Power Engineering and related branches) with minimum 60%  marks.

Certification

 • National Power Training Institute

Training Partners

 • National Power Training Institute

What to expect after the course

Upon completion of പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ പവർ പ്ലാൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Power Plant Engineer

Expected Salary

 • 240000 /- p.a.
 • 720000 /- p.a.

Key Recruiters

 • BHEL
 • Avantha Power
 • GMR Energy

Need Assistance?

FAQs

Yes, the NPTI offers placement assistance in industries with national and multinational operations.

Yes, the programme is a full-time course. Candidates may attend on a daily basis.

Yes, hostels with air-conditioned and non-air conditioned rooms are available on campus. Candidates can avail of them (not included in the course fee)

Apart from hostel facilities, canteen and bus service are available.

No, candidates must fulfill the eligibility criteria.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ പവർ പ്ലാൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus