പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

67,496

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ്
Duration
150 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒഴുക്കും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ അന്തിമ ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണിയിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത നേട്ടം നേടുന്നതിനുമായി ബിസിനസ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ-സൈഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സജീവമായ കാര്യക്ഷമത ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
View More

INR 67,496

Investment

to secure your future
1 Total fee

Two equal installment

Skills Covered

 • Logistics management
 • Supply chain management

Who is this course for?

Graduates, students pursuing Bachelors or graduation dropouts (should have completed at least two years of the course, in any stream)

Certification

 • Confederation of Indian Industries

Training Partners

 • Confederation of Indian Industries

What to expect after the course

Upon completion of പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Export Import Executive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • TVS Supply Chain
 • LMW Cargo
 • DP World
Purchase Executive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • TVS Supply Chain
 • LMW Cargo
 • TVS Logistics
Freight Forwarding Executive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • DP World
 • TVS Supply Chain
 • TVS Logistics

Need Assistance?

FAQs

 • Logistics Service Providers Eg. DHL, DP World, TVS Supply Chain, Mahindra Logistics Etc.
 • eCommerce firms like Flipkart/ Amazon/ Ekart/ Dotsort/ Ecommxpress etc.
 • Export-Import houses [food, engineering, auto etc.)
 • Technology solutions for logistics

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ലോജിസ്റ്റിക് industry through this പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus