പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് (PGDC) ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022

171,100

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് (PGDC) ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ്
Duration
780 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

സോളാർ പി.വി സാങ്കേതികവിദ്യയിലും അതിൻ്റെ ഗ്രിഡ് സംയോജനത്തിലും സമഗ്രമായ അറിവുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, നയം, ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുവാൻ പ്രോഗ്രാം സഹായകരമാകും. പഠിതാക്കൾക്ക് അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും തൊഴിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കും.
View More

Key Topics

 • Energy resources conventional energy system
 • Applied heat and power
 • Legislative and regulatory framework
 • Managerial and interpersonal skills
 • Communication skills
 • Technical writing

Tariff and other fundamentals

Appraisal & financing of renewable energy projects

 • Concept of smart grid
 • Environment and sustainable development
 • Grid interphase
 • Cyber security
 • Automation and smart power flow controllers
 • On-the-job training & project presentation

INR 171,100

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 1,71,100 to be paid in two equal installments

Skills Covered

 • Solar PV design
 • Solar PV project management
 • Environmental safeguarding and sustainable development
 • Policy and framework
 • Automation and smart technologies handling

Who is this course for?

BTech/ BE or its equivalent with minimum 60% marks in Electrical/ Electrical & Electronics/ C&I/ Mechanical/ Power Engineering and related branches

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

What to expect after the course

Upon completion of പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് (PGDC) ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Engineers - Renewable

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.
 • 720000 /- p.a.

Key Recruiters

 • NTPC
 • ABB
 • TATA Power
Engineers (Overseas) - Renewable

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 100000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Overseas Renewable Project Management Companies

Need Assistance?

FAQs

Yes, NPTI offers placement assistance in industries with national or multinational operations.

Yes, hostel with air-conditioned and non-air-conditioned rooms are available on campus. Candidates shall avail the same at a reasonable cost.

Apart from hostel facilities, canteen and bus services are available.

Yes, there will be a placement screening.

No, candidates will be selected based on the eligibility criteria.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് (PGDC) ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus