പോസ്റ്റ്-ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഷിപ്പിങ്ങ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

67,496

പോസ്റ്റ്-ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഷിപ്പിങ്ങ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ്
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
150 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഷിപ്പിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വ്യവസായം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും അവരുടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിപുലമായ അറിവും വിശകലന വൈദഗ്ധ്യവും കോഴ്‌സ് പഠിതാക്കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
View More

INR 67,496

Investment

to secure your future
1 Installment

Two equal installment

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Logistics management
 • Supply chain management

Who is this course for?

Graduates, students pursuing Bachelors or graduation dropouts (should have completed at least two years of the course in any stream)

Certification

 • Confederation of Indian Industries

Training Partners

 • Confederation of Indian Industries
Apply Now

What to expect after the course

On completion of പോസ്റ്റ്-ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഷിപ്പിങ്ങ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Logistics Executive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • TVS Logistics
 • LMW Cargo
 • NTC Logistics
Documentation Executive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • NTC Logistics
 • LMW Cargo
 • TVS Logistics
Delivery Hub Excecutive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • LMW Cargo
 • NTC Logistics
 • TVS Logistics

Need Assistance

FAQs

Graduates, students pursuing Bachelors or graduation dropouts (should have completed at least two years of the course in any stream)

You can write to us.


  Be a pioneer in the ലോജിസ്റ്റിക് industry through this പോസ്റ്റ്-ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഷിപ്പിങ്ങ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus