പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് & മോൾഡ് ഡിസൈനർ

ഡിപ്ലോമ 15 Jan, 2022 14 Feb, 2022

70,800

പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് & മോൾഡ് ഡിസൈനർ
Course Start Date
25 Jan, 2022
Application Dates
12 Nov, 2021 - 15 Jan, 2022
Duration
hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
 • CIPET
Certification
 • CIPET

Course Overview

കംപ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ (CAD) ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ്/ഡൈയും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രിമാന (3D) മോഡലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന CAD ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗുകൾക്ക് സമാനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നവും മോൾഡ് ഡിസൈനറും (L4). പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ, മോൾഡിംഗ് മെഷിനറി എന്നിവയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഔട്ട്പുട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

View More

Key Topics

Preparation of product/mould drawings by using CAD/CAE/CAM software and release it as per the documentation procedure

Collection of data/information with the concept , layout of impression& Planning of the process for all assembly parts and dies and coordinating with others

Prepare lab model of the mould to verify the process followed for the designing of mould.

communication skill and personality development

INR 70,800

Investment

to secure your future
1 Single Payment

Rs.70800

Skills Covered

 • Development of plastic Product
 • Design products using Software.

Who is this course for?

Diploma / B.Tech (preferably BTech Mechanical)

Certification

 • CIPET

Training Partners

 • CIPET

What to expect after the course

On completion of പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് & മോൾഡ് ഡിസൈനർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Product Designer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Automobile/Aerospace/Plastic Industries
Plastic Product development

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Automobile/Aerospace/Plastic Industries
Tool maker in conventional machine

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Mould manufacturers

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the കെമിക്കൽ & പെട്രോകെമിക്കൽ industry through this പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് & മോൾഡ് ഡിസൈനർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus